Edukacja i rehabilitacja

Przetarg - produkty żywnościowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na


dostawę produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2020/2021


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu 37-700 Przemyśl ul. Kapitulna 4, woj. podkarpackie, tel. 016 678 30 94, fax. 016 678 30 94,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw3.edu.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2020/2021

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na pakiety: - pakiet nr 1- mięso i wędliny - pakiet nr 2 - nabiał - pakiet nr 3 - warzywa i owoce - pakiet nr 4 - przyprawy i koncentraty - pakiet nr 5 - pozostałe artykuły żywnościowe, pakiet nr 6 – pieczywo, pakiet nr 7- ryby i ich przetwory.

II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9, 15500000-3,15300000-1,

15800000-6,15400000-2,15600000-4,15800000-6, 15810000-9,15200000-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 25.06.2021r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź.zm.). 6. Złożą oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy prawo zamówień publicznych.

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosw3.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna 4 37-700 Przemyśl (sekretariat).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: w nieprzekraczalnym terminie do 11.08.2020 r. godzina 10,00 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna 4 37-700 Przemyśl (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczyDyrektor

mgr Barbara Jabłońska
Aby pobrać ogłoszenie, specyfikację oraz załączniki kliknij TUTAJ