Edukacja i rehabilitacja

Nauka online dla uczniów SOSW3

Aktualizacja: 22.06.2020 g 11.00

Uwaga! Jeżeli nauczyciele z poszczególnych przedmiotów nie umawiali się z uczniami inaczej, materiały do nauki będą publikowane w tej zakładce.

Ewentualne odpowiedzi, rozwiązania zadań, projekty itp. należy wysłać nauczycielom na podany e-mail.

W obecnej sytuacji musimy potraktować naukę w formie online bardzo poważnie. Pamiętajcie, że uczycie się głównie DLA SIEBIE!
My nauczyciele zrobimy co w naszej mocy, abyście mogli się uczyć i rozwijać tak, jak do tej pory.
Wszystkim uczniom życzymy zdrowia i duuużo cierpliwości ;-)Dodatkowy kontakt z nauczycielami:

Matematyka - beata.kozdra@interia.pl (prośba do uczniów o podsyłanie swoich maili)
Jezyk angielski - frodolis@op.pl
Jezyk angielski - dagmaras1@poczta.onet.pl
Przedmioty zawodowe - alicjanowak.sosw@gmail.com
Historia, wos - sosw3historia@gmail.com
Zawodowe cukiernik - maria.stecyszyn@wp.pl
Zawodowe technikum / j.angielski - jakub.kwolek.sosw3@wp.pl
Biologia, chemia - jagoda500@vp.pl
Geografia - pawliszak12@protonmail.com
Biblioteka - agnieszka.kolczwardega@interia.pl
Fizyka / matematyka - bareczek-78@o2.pl
Przedmioty zaw. i podstawy przedsiębiorczości - ebin@wp.pl
Informatyka / zaj. artystyczne -grafik44@onet.pl

Profil do kontaktu z psychologiem https://www.facebook.com/monika.mihal.3
Profil do kontaktu z pedagogiem : https://www.facebook.com/anna.kalembapietka
oraz e-mail. sosw3pomoc@gmail.comStałe pokoje ZOOM (zajęcia wg planu)
P. Alicja Nowak - 8752601719
P. Elżbieta Binduga - 4654552901Ogłoszenia dodatkowe:

Dyrekcja SOSW Nr 3 w Przemyślu informuje, że od 1 czerwca 2020r. istnieje możliwość zorganizowania konsultacji przedmiotowych na terenie placówki dla uczniów wszystkich szkół. Potrzebę konsultacji proszę zgłosić wychowawcy klasy oraz nauczycielowi danego przedmiotu w celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych w placówce.
Jednocześnie informuję, że w trakcie egzaminów maturalnych, tj. w dniach 8 - 10 czerwca 2020r. konsultacje nie będą prowadzone.Biblioteka szkolna informuje:
2 czerwca - (wtorek) biblioteka przyjmuje zwroty: od 11 do 14
Zwroty klas:
- maturalne
- policealne
4 czerwiec- ( czwartek) biblioteka przyjmuje zwroty: od 13 do 16
Zwroty klas licealnych.
9 czerwca - ( wtorek) biblioteka przyjmuje zwroty: od 11 do 14
Zwroty klas branżowych.

16 czerwca - ( wtorek) biblioteka przyjmuje zwroty: od 11 do 14

Zwroty dla klas technikum.

18 czerwca - ( czwartek) od 13 do 16

Termin ostateczny zwrotów !

Po tym terminie zwroty będą przyjmowane po wakacjach !

Terminy konsultacji dla maturzystów:
- wtorek, godz. 10.30 - matematyka, p. B.Kozdra
- środa, godz. 12.00 - j. angielski, p. D. Kuc
- środa, godz. 13:00 - j. polski, p. B. Zawalska
W konsultacjach mogą brać udział zarówno absolwenci liceum ogólnokształcącego jak i technikum.


22.05.2020
INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W 2020R.
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2020 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, o których mowa poniżej:
W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej
Absolwenci Ci będą mogli przystąpić do ww. egzaminów pod warunkiem, że w terminie do 7lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i w terminie do 25 maja 2020r., przekażą informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik 28_1905). Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) albo faksem.
W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.26.04.2020 Na stronie jest NOWY plan zajęć obowiązujący od 27 kwietnia 2020 (dostępny też TUTAJ)

22.04.2020 WAŻNE OGŁOSZENIE!! Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Adresatami programu między innymi są uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych od 18-24 roku życia posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Wnioski należy składać w MOPS, GOPS lub w PCPR w miejscu zamieszkania.
Przesyłamy treść programu MOPS w Przemyślu - T U T A J

18.03.2020 Zadania z historii należy wysyłać na maila nauczyciela: sosw3historia@gmail.com a nie jak podano w treści zadań!

19.03.2020 Materiały do nauki z języka niemieckiego dla wszystkich klas dostępne są na poczcie wp.pl login: wirtualnasosw@wp.pl hasło Sosw3osrodek. Każda klasa ma swój własny folder, w którym znajdują się materiały do pobrania.Są to materiały na najbliższy tydzień.Prace będą sprawdzane na bieżąco.

20.03.2020 Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy lub wsparcia psychologa lub pedagoga szkolnego zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomości prosimy kierować na adres: sosw3pomoc@gmail.com (dokładne informacje poniżej na tej stronie).

20.03.2020 Drodzy Wychowankowie i Rodzice. W tej trudnej sytuacji myślimy o Was wszystkich z troską, mamy nadzieję, że jesteście zdrowi. Przesyłamy Wam dużo pozytywnej energii. Życzymy zdrowia i prosimy, pamiętajcie o stosowaniu wszystkich zasad i zaleceń obowiązujących podczas epidemii. Wolny czas (poza nauką) poświęcacie na rozwijanie swoich różnych zainteresowań. Serdecznie Was pozdrawiamy, Wychowawcy Ośrodka

25.03.2020 Informacja Dyrektora dla Uczniów i Rodziców
Informacja dla Uczniów i Rodziców
Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe. Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez metody i techniki kształcenia na odległość. Zajęcia szkolne będą się odbywały poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory społecznościowe oraz platformę do wideokonferencji ZOOM Cloud Meetings. Platformę można zainstalować zarówno w komputerze/ laptopie/ tablecie jak również na smartfonie, którą możecie pobrać ze strony https://zoom.us/download. Za pomocą wyżej wymienionych narzędzi będziecie otrzymywać wszelkie materiały dydaktyczne i informacje oraz brać udział w lekcjach prowadzonych on-line. Niektóre treści nauczania będą publikowane bezpośrednio na tej stronie. Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem, przy czym czas trwania zajęć lekcyjnych jest skrócony do 30 min. , natomiast wszystkie przerwy będą trwały po 15 min. :
Harmonogram zajęć lekcyjnych i przerw:
1 lekcja 8:15 - 8:45
2 lekcja 9:00 - 9:30
3 lekcja 9:45 - 10:15
4 lekcja 10:30 - 11:00
5 lekcja 11:30 - 12:00
6 lekcja 12:15 - 12:45
7 lekcja 13:00 - 13:30
8 lekcja 13:45 - 14:15
9 lekcja 14:30 - 15:00
10 lekcja 15:15 - 15:45
Udział w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną. Ocenianiu będą podlegały prace i aktywności wskazane przez nauczyciela. W razie trudności proszę przekazać informację wychowawcy. Uczniowie, którzy nie mają możliwości wykorzystania Internetu do nauki będą otrzymywać materiały i informacje drogą pocztową są zobowiązani do dostarczenia wykonanych zadań do szkoły.
Proszę niezwłocznie przekazać wychowawcy klasy swoje adresy e-mail. W sytuacji braku możliwości kontaktu drogą internetową wszelkie informacje będą
przekazywane drogą telefoniczną/ sms zostaną indywidualnie ustalone zasady przekazywania materiałów podlegających ocenie.
Obowiązkiem wszystkich uczniów i rodziców jest zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie Ośrodka, a także współpraca z nauczycielami w zakresie realizowania podstawy programowej. Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Uczniowie objęci wsparciem psychologa lub pedagoga mogą nadal uczestniczyć w zajęciach poprzez komunikatory, platformę Zoom lub e-mail.
Proszę o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Wszelkie kontakty należy ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Podstawowym
warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu


25.03.2020 Instrukcja do instalacji ZOOM
1. Wchodzimy na stronę https://zoom.us/download
2. Na pierwszym oknie Zoom Client for Meetings klikamy klawisz Download
3. Przeglądarka ściąga plik
4. Zależy od przeglądarki: instalacja rozpocznie się sama lub należy uruchomić ZoomInstaller.exe
5. Zainstalować ZOOM
6. Po instalacji i uruchomieniu ZOOM pokaże się okno główne.
Logowanie na lekcję:
1. Wybrać opcję (+) Join
2. Pokaże się okno Join Meeting
3. Wpisać nr ID podane przez nauczyciela
4. Wpisać pod spodem w oknie Your name wpisać swoje imię i nazwisko
5. Kliknąć Join
6. Wpisać hasło podane przez nauczyciela
7. Kliknąć Join Meeting
8. Wybrać Join with Video
9. Wybrać with Computer Audio

Jak działa ZOOM możecie zobaczyć na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=D8K_WjHU910&list=WL&index=48&t=41s

30.03.2020 Informacja dla MATURZYSTÓW o próbnej maturze do pobrania TUTAJ
1MATERIAŁY DO NAUKIKlasa 1T

16.03.2020r.
Historia
Treść zadania:
Proszę rozwiązać (w ramach utrwalenia) zadania w Kartach pracy ucznia od str. 54 do 65 - dział: "Polacy podczas II wojny światowej" (jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił) oraz dwa tematy z nowego rozdziału od str. 66 do 69.
Zadania sprawdzę po powrocie do szkoły. Pozdrawiam


Data: 17. 03. 2020 r.

Język polski

Treść zadań:

1. W ramach czytania ze zrozumieniem wykonaj i prześlij odpowiedzi na zagadnienia zawarte w poleceniach pod tekstem Anny Kamieńskiej „Biblia jako zakorzenienie” (podręcznik s. 113 – 116)

2. Powtórzenie wiadomości z Biblii - napisz i prześlij odpowiedzi na pytania 1 -14 (zakres podstawowy) podręcznik s. 104

3. Obejrzyj filmy „Pasja” w reżyserii Mela Gibsona i „Dekalog I” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego a następnie odpowiedz na pytania 1 – 3 (podręcznik s. 111) oraz na pytania 1 -2 (podręcznik s. 112) Odpowiedzi prześlij nauczycielowi.

Kontakt z nauczycielem (e-mail): mariaszymaria23@gmail.com17.03.2020

Język angielski

Zadanie:

1.Słownictwo: str. 46 zad 1 i 2, str. 49 zad 1

2.Gramatyka: (str. 148, 149)18.03.2020r.

Matematyka

Temat: Miejsce zerowe funkcji liniowej

Miejsce zerowe funkcji liniowej obliczamy przyrównując wzór funkcji do zera.

Przykład 1

Wyznacz miejsce zerowe funkcji: f(x)=5x-10.

f(x)=0

5x-10=0

5x=10/:5

x=2

Odp: Miejscem zerowym podanej funkcji jest x=3.

Przykład 2

Wyznacz miejsce zerowe funkcji: f(x)= -3x+7

f(x)=0

-3x+7=0

-3x= -7/:(-3)

x=

x= 2

Odp: Miejscem zerowym podanej funkcji jest x=2 .


Miejsce zerowe funkcji liniowej f(x)=ax+b można również szybko obliczyć ze wzoru:


x 0 =


Zadanie domowe 18.03.2020r.

Wyznacz miejsca zerowe funkcji:

a) f(x)= 4x-12

b) f(x)= -2x+4

c) f(x) = 4x+ 8

d) f(x) = -3x – 9

e) f(x) = 2x – 5

f) f(x) = -3x + 10

Kontakt z nauczycielem: elma2005@poczta.onet.pl

Zadania proszę rozwiązywać na bieżąco.19.03.2020 r.

Religia

-Temat: Prawda - fundament życia moralnego osoby i społeczności. str. 121-123 _ J 14, ,4-6 _ J 8, 31-32 Co to znaczy być wiarygodnym?

Zadanie: Proszę przepisać: punkt 455 z YOUCAT

Wybierz jeden z cytatów z podręcznika (str. 123) i napisz jak go rozumiesz.

-Temat: Godność osoby ludzkiej. str. 124-126

Zadanie: Proszę odpowiedzieć na pytanie:

Dlaczego każda forma dyskryminacji człowieka jest uwłaczaniem godności tego, przeciwko komu jest wymierzona, ale też tego, kto się jej dopuszcza?

Kochani przypominam to , o co was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba".

Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie.


20.03.2020

Grafika komputerowa

Zadanie: w związku z brakiem dostępu do komputerów szkolnych i oprogramowania, proszę zainstalować program GIMP na swoich komputerach (zadanie na dzisiaj).

Program GIMP jest legalnym i darmowym odpowiednikiem corel photopaint i adobe photoshop. Znacznie różni się tylko układ menu i okienek, reszta działa bardzo podobnie.

Jak to zrobić?

1. Ściągnij plik instalacyjny ze strony https://www.gimpuj.info/index.php?action=download (sprawdzałem przed chwilą - działa)

jest w zakładce GIMP 2.10.18 - Najnowsza stabilna wersja jest plik. ( <-- tu masz gotowy link do pliku )

2. Uruchom plik jako administrator i postępuj zgodnie ze w skazówkami.

Pierwsze uruchomienie programu może trwać całkiem długo (nie denerwuj się).

w razie problemów pisz na messenger (szybciej) lub na jakub.kwolek.sosw3@wp.pl

Lekcje i zadania pojawią się niebawem. miłej "zabawy".


23.03.2002
Informatyka
Napisz notatkę lub wykonaj prezentację w PowerPoint na tematy:
- Budowa i usługi sieci komputerowej
- Urządzenia sieciowe
- Rodzaje sieci komputerowych


23.03.2020r.
Matematyka
Treść zadania:
Temat: Miejsce zerowe funkcji liniowej
Zad.1 (matemaks.pl/miejsce
zerowe funkcji liniowej)
Liczba (−2) jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=mx+2. Wtedy:
A.m=3 B.m=1 C.m=−2 D.m=−4.

Zad.2 (matemaks.pl/miejsce
zerowe funkcji liniowej)
Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=−2x+m+7 jest liczba 3. Wynika stąd, że:
A.m=7 B.m=1 C.m=−1 D.m=−7.

Zad.3 (matemaks.pl/miejsce
zerowe funkcji liniowej)
Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=(2−m)x+1. Wynika stąd, że:
A.m=0 B.m=1 C.m=2 D.m=3.

Zad.4 (matemaks.pl/miejsce
zerowe funkcji liniowej)
Miejscem zerowym funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=−2/3x+4 jest
A.0 B.6 C.4 D.−6.
Dla chętnych zadanie 6, 7, 8, 10 z tej strony.
Zadanie domowe
Dana jest funkcja liniowa określona wzorem:
a) y= 3x+3
b) y= -3x-1
c) y= -2x-4
d) y= 2x+5
Wskaż na wykresie punkt przecięcia z osią X i Y oraz podaj miejsce zerowe funkcji.
W celu utrwalenia tego tematu wejdź na stronę www.youtube.com
:
a) Szalonymatematyk – miejsce zerowe funkcji liniowej własności funkcji liniowej
b) licz.24.pl
– funkcja liniowa – miejsca zerowe


23.03.2020
Biologia
Treści zadań:
Opracować w formie zadania domowego następujące tematy:
Dział: Biotechnologia i medycyna.
1. Produkcje substancji leczniczych.
2. Terapia genowa - w jakich przypadkach się stosuje, na czym polega, jaki jest cel jej stosowania.
3. Organizmy zmodyfikowane genetycznie tzw GMO. Określić cele oraz argumenty za i przeciw modyfikacji ( można ująć w tabeli)
Proszę korzystać z podręcznika jak również zaglądnąć do Internetu ale ostrożnie i z uwagą. Zadania można wykonywać pojedynczo i wysyłać na moją pocztę. Na ich bazie będzie przygotowany test, który planuję zrealizować jak się spotkamy. moja poczta: jagoda500@vp.pl

23.03.2020r.
WOS
Treść zadania:
Temat „Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie”. Przeczytaj tekst z podręcznika. Na podstawie treści z podręcznika i informacji z Internetu odpowiedz na pytanie: „W którym z krajów Europy chciałbyś kontynuować naukę i dlaczego” (1str A4). Podpisane zadanie proszę przesłać na adres nauczyciela. Kontakt: alicjanowak.sosw@gmail.com

24.03.2020
Chemia
Treści zadania:
Dział; Chemia a żywność.
Związki chemiczne zawarte w żywności.
1. Węglowodany:
a) ich podział, przedstawiciele, źródła występowania
b) budowa chemiczna ( wzory): glukoza, sacharoza, skrobia
c) reakcje chemiczne charakterystyczne dla cukrów ( proszę trzymać się podręcznika )
d) wykrywanie cukrów, na czym polega i co charakteryzuje te reakcje ( podręcznik )
Na bazie tych wiadomości będzie przygotowany test ale już do wykonania w szkole. Zadanie proszę przesyłać na pocztę do końca tygodnia. poczta: jagoda500@vp.pl


24.03.2020

Grafika komputerowa

Zaczynamy pracę z GIMP-em. Obejrzyj podane poniżej tutoriale bardzo dokładnie. jest to wstęp i początkowe ustawienia programu. Jeżeli (mam nadzieje) ściągałeś program z podanego wcześnie linku to wygląg programu będzie już bardziej przyjazny. Zobacz jak łatwo otworzyć tu plik bezpośrednio z neta! Zadanie: utwórz plik a4 300dpi, wklej w niego jakiekolwiek zdjęcie, zapisz jako: Imie_Nazwisko.xcf (domyślny plik GIMP) i wyślij na jakub.kwolek.sosw3@wp.pl

https://www.youtube.com/watch?v=mM1ck8dDpUU&list=PLpDo1yYiSFvCAj42ucioww2Hb0GmsCxdJ&index=1 (tu też zobaczysz możliwości GIMPa)

https://www.youtube.com/watch?v=rj55vkb_QuU&list=PLpDo1yYiSFvCAj42ucioww2Hb0GmsCxdJ&index=2 (twój wygląd może być już inny - lepszy)

https://www.youtube.com/watch?v=5QpC2i7i-rs&list=PLpDo1yYiSFvCAj42ucioww2Hb0GmsCxdJ&index=4


25.03.2020
BHP
Proszę wykonać ćwiczenia znajdujące się pod tematami lekcji z działu " Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy" Str.127 zad. 1 a,b,c , Str. 133 zad. 1(sprawdź swoje umiejętności) , Str. 138 zad.1 (sprawdź swoje umiejętności) Str. 145 zad 1 (sprawdź swoje umiejętności) , Str. 153 zad.1 (sprawdź swoje umiejętności) , Str. 164 zad 1 a,b,c
Zadania można wykonywać pojedynczo i wysyłać na moja pocztę urszula.plachta1@wp.pl

25.03.2020
EDB
Proszę opracować w formie zadania domowego następujące tematy z działu " Pierwsza pomoc "
1. Zredaguj zgłoszenie telefoniczne o kolizji drogowej kilka pojazdów. Które informacje z tego komunikatu są niezbędne dla służb ratunkowych, a które stanowią tylko uzupełnienie.
2. Wymień objawy zatrzymania krążenia.
3. Opisz sposób udzielania pierwszej pomocy osobie , która skarży się na silny ból w klatce piersiowej.
4. Opisz działania ratownicze w przypadku skręcenia nogi w stawie skokowym.
Zadania można wykonywać pojedynczo i wysyłać na moja pocztę urszula.plachta1@wp.pl

25.03.2020
Geografia
Temat: Transport -rodzaje, rozwój i wpływ na gospodarkę.
Notatka:
1. Transport – przemieszczanie ładunków i osób.
2. Rodzaje transportu:
- zwierzęcy ( konie, osły, słonie, wielbłądy) – przyjazny dla środowiska, powolny
- kolejowy – duża masa przewożonego materiału, przyjazny dla środowiska, stosunkowo tani, konieczność przeładunku towarów
- samochodowy – dostarczenie towaru bezpośrednio do odbiorcy, duża szkodliwość dla środowiska
- lotniczy – szybki, statystycznie najbezpieczniejszy, drogi, konieczna infrastruktura, wykwalifikowani pracownicy
- wodny śródlądowy – najtańszy środek transportu, niewielka prędkość, uzależniony od wahań poziomów wody
- wodny morski – duża ładowność statków, niewielka prędkość, konieczność przeładunku w portach.
- przesyłowy ( rurociągi- gazociągi, wodociągi, ropociągi; taśmociągi; sieć energetyczna), najtańsza metoda przesyłu towarów gazowych i płynnych, przesył tylko jednego rodzaju towaru, łatwa kradzież.
Dodatkowe informacje do tematu lekcji znajdziecie w podręczniku str. 173 lub na stronie https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D4gf8WJUL Proszę uzupełnić zaległe zadanie i odesłać go na mail. pawliszak12@protonmail.com


30.03.2020
Podstawy reklamy
Treść zadania: proszę przeczytać tematy z podręcznika REKLAMA – od strony 123 „Internet jako medium reklamowe”, str. 128 „Formy reklamy w internecie” str. 132 Reklama w pozaprasowych mediach drukowanych” oraz str. 134 „Reklama bezpośrednia”. Po każdym z tych działów jest kilka pytań kontrolnych. Proszę się zapoznać z nimi. W kolejnej informacji będzie podanych kilka zadań do wykonania. Wszystkie pytania i wątpliwości proszę wysyłać na mój email ebin@wp.pl


30.03.2020
Podstawy przekazu reklamowego
Treść zadania: proszę przeczytać tematy z podręcznika Tworzenie przekazu reklamowego A.27.1 – od strony 129 do 134 „Uwarunkowania doboru mediów reklamowych” rozdział 19 i rozdział 20 „Zasady doboru mediów reklamowych”. Po każdym z tych działów jest kilka pytań kontrolnych. Proszę zapoznać się z nimi. W kolejnej informacji będą podane zadania do wykonania. Wszystkie pytania i wątpliwości proszę wysyłać na mój email ebin@wp.pl
Klasa 2T

Data 17.03.2020

Przedmiot: Język polski

Treść zadań:

1. Napisz i prześlij wypracowanie ( zawierające minimum 250 słów) na temat :

„ Przyczyny klęski powstania listopadowego – przedstaw na podstawie dramatu J.Słowackiego pt. ‘Kordian”.

1. Powtórz wiadomości dotyczące epoki romantyzmu ( podręcznik s.86-87): ramy czasowe epoki, najważniejsze pojęcia, główni twórcy, założenia filozofii epoki, cechy sztuki tego okresu.

2. Zapoznaj się z treścią rozdziału: „Język – podstawowy środek komunikacji”
( podręcznik s.81-83), pojęcia- znaki naturalne i konwencjonalne, elementy aktu komunikacji, funkcje języka.

3. Przeczytaj utwory: M.Konopnicka „Mendel Gdański”, B.Prus „Lalka”.
/Ew. audiobook/

Kontakt z nauczycielem (e-mail): barbara.zaw13@gmail.com17.03.2020
Język angielski
Zadanie:
informacje przez Messenger,
1. Opis ilustracji str. 80 zad.1, słownictwo zad. 2
2. Pisanie: wakacyjny blog str. 81 (przeczytać blog, wybrać obrazek), opisać ilustracje, zad. 4
3. Powtórzenie - unit 6:
*powtórka językowa str. 82, lista słówek str. 83
* Słownictwo: turystyka (str. 72 zad. 2, 4, str.73 zad. 6), podróż samolotem (tabela) , str. 77 zad. 3, 5,7, str.78, 79 zad. 7
* Gramatyka: str. 152, 153.
* Ćwiczenia: str. 66 zad. 2, 69 zad.1, 70 zad.1, 71 zad. 1, 2, str. 72, 73.

17.03.2020
Język angielski zawodowy
Zadanie:
1. Powtórzyć dział 5: Marketing and Branding
2. Dział 6: Newspaper Advertisement (str. 39)

23.03.2020r.
Marketing
Treść zadania: powtórka z działu 4 „Produkt w ujęciu marketingowym” (pojęcie, strategie, asortyment, macierz BCG, marka i jej rodzaje, opakowanie, cykl życia) Po powtórzeniu materiału (do 30.03)proszę o kontakt z nauczycielem. Otrzymasz ćwiczenia i test wiedzy. Kontakt: alicjanowak.sosw@gmail.com

23.03.2020r.
Organizacja i techniki reklamy
Treść zadania: Powtórz media , środki, nośniki reklamy. Po powtórzeniu materiału (do 30.03) proszę o kontakt z nauczycielem. Otrzymasz ćwiczenia do wykonania. Kontakt: alicjanowak.sosw@gmail.com

24.03.2020 r.
Religia
Temat: Transplantacja i honorowe krwiodawstwo.
Pismo Święte: J 15, 12-13
Zadanie: str. 129-131 Przeczytaj umieszczony w podręczniku umieszczony fragment Encykliki EVANGELIUM VITAE Jana Pawła II. Zastanów się i napisz jak "dar samego siebie", o którym mowa w fragmencie kształtuje naszą miłość do innych? Proszę o wysłanie odpowiedzi na podany adres mailowy: sosw3religia@gmail.com

Kochani przypominam to , o co Was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba". Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie. Msze Święte obecnie z rodzinami w domu (transmisje radiowo-telewizyjne lub internetowe on-line). Zachęcam do codziennego odmawiania różańca o ustanie epidemii CORONAVIRUS 20:30 np. z TeaBańkologia jest na Facebooku lub Youtubie.

25.03.2020
Geografia
Temat: Budowa wnętrza Ziemi
Notatka:
1.Najgłębsze wiercenia geologiczne sięgają 12–13 km Promień naszej planety ma średnio 6371 km.
2. Wraz z głębokością: wzrasta gęstość materii, wzrasta ciśnienie, wzrasta temperatura (średnio 1st.C na 33 metry).
3. Stopień geotermiczny – informuje nas, co ile metrów w głąb Ziemi temperatura wzrasta o 1st.C (średnio 33m/1st.C).
4. Gradient geotermiczny – informuje nas, o ile stopni Celsjusza temperatura wzrasta na każdy metr lub kilometr głębokości (średnio 30st.C/1km).
5. Budowa wnętrza Ziemi (podręcznik str. 182)
6. Litosfera to górna warstwa Ziemi obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza zewnętrznego. Sięga do głębokości około 100km.
7. Budowa skorupy ziemskiej – podręcznik str.183
Temat: Minerały i skały
Notatka:
1. Najważniejsze minerały skałotwórcze: kwarc, skaleń, łyszczyk=mika, kalcyt, piroksen.
2. Skała – naturalne skupisko minerałów, np. granit zbudowany jest z trzech minerałów: kwarc (szary), skaleń (biały lub różowy), mika (czarny).
3. Podział skał ze względu na genezę:
a) magmowe ( powstają w wyniku zastygania i krystalizacji magmy), one się dzielą na:
- magmowe głębinowe (powstają pod powierzchnią Ziemi, gdzie magma powoli
zastyga, budowa jawnokrystaliczna), przykłady: granit, gabro
- magmowe wylewne (powstają gdy magma wydostanie się na powierzchnię),
przykłady: bazalt, andezyt, porfir
b) osadowe, one się dzielą na:
- okruchowe, np. piasek, żwir, ił, muł, gruz, less
- pochodzenia organicznego (ze szczątków organizmów roślinnych lub
zwierzęcych), np. wapień, węgiel kamienny, kreda
- chemiczne, np. sól kamienna, gips, siarka
c) przeobrażone=metamorficzne ( powstają gdy inne skały dostaną się głęboko pod powierzchnię Ziemi i tam w wyniku wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia ulegają
przeobrażeniu), np. marmur – powstał z wapienia, gnejs – z granitu, diament – z węgla, kwarcyt – z piaskowca.
Proszę zapoznać się z treścią lekcji w podręczniku (str.186), notatkę wkleić do zeszytu oraz obejrzeć film, pt. „Rodzaje skał występujących w przyrodzie”
https://www.youtube.com/watch?v=LMVjcld_csE
Ćwiczenia: Na stronie https://epodreczniki.pl/a/budowa-wnetrza-ziemi/DukJHt3jT, wykonaj ćwiczenia 1,2,7,8


30.03.2020
Pracownia organizacja techniki sprzedaży
Treść zadania: proszę wykonać zadania z lat: styczeń 2020 oraz styczeń i czerwiec z lat 2019 i 2018. Proszę korzystać ze strony i zakładek www.arkusze.pl następnie po wykonaniu można sprawdzić rozwiązanie. Wszystkie pytania i wątpliwości proszę wysyłać na mój email ebin@wp.pl Rozwiązania można wysyłać na email. Jeśli nie macie programu Office, proszę rozwiązanie wysyłać jako zdjęcia z pracy napisanej odręcznie. Termin ostateczny nadsyłania prac to 17 kwiecień 2020 r.

30.03.2020
Sprzedaż produktów reklamowych
Treść zadania: skończyliśmy już tematy z podstawy programowej. Teraz proszę powtarzać teorię z Repetytorium. Nie ma poleceń do wykonania.

30.03.2020
Podstawy przedsiębiorczości
Temat 1: Bezrobocie w Polsce. Temat 2 – Formy zatrudnienia.
Treść zadania: Proszę, napiszcie w paru zdaniach: „Jak według was będzie wyglądało bezrobocie w Polsce, po zażegnaniu epidemii i jaką macie na to receptę? Napiszcie w paru zdaniach: Jakie formy zatrudnienia są według Was najlepsze z punktu widzenia gospodarki i pracownika? Rozwiązania można wysyłać na email. Jeśli nie macie programu Office, proszę rozwiązanie wysyłać jako zdjęcia z pracy napisanej odręcznie. Termin ostateczny nadsyłania prac to 17 kwiecień 2020 r.
Klasa 3T

16.03.2020

Język polski

Treść zadań:

1. Napisz i prześlij wypracowanie ( zawierające minimum 250 słów) na temat :

„Obraz i ocena rewolucji w świetle powieści S.Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”- przestaw, odwołując się do utworu”.

2. Zapoznaj się z treścią rozdziału: ” Wprowadzenie-literatura światowa, literatura polska ( podręcznik s.111- 112), a także twórczością skamandrytów: J.Tuwima,
J. Lechonia ( podręcznik s.113- 117)

3. Przeczytaj utwory: J. Iwaszkiewicz „Panny z Wilka”, M. Kuncewiczowa
„ Cudzoziemka”. /Ew. audiobook/

Kontakt z nauczycielem (e-mail): barbara.zaw13@gmail.com16.03.2020r.

Historia i społeczeństwo

Treść zadania:

Proszę wybrać po jednym zadaniu ze str. 21 z aktualnego podręcznika oraz ze str. 185 z poprzedniej części podręcznika i napisać krótkie wypracowania (razem dwa).

Zadania sprawdzę po powrocie do szkoły. Pozdrawiam


19.03.2020r.

Matematyka

Treść zadania: W celu utrwalenie wiadomości proszę rozwiązać zadania z arkuszy maturalnych z matematyki:

Operon 2012 zad.15,26; Maj 2013 zad.16,26; Czerwiec 2013 zad.12,27; Sierpień 2013 zad.11,27; Operon 2013 zad.26.

Można skorzystać ze strony: szaloneliczby.pl/matura

Kontakt z nauczycielem: elma2005@poczta.onet.pl


20.03.2020

Grafika komputerowa

Zadanie: w związku z brakiem dostępu do komputerów szkolnych i oprogramowania, proszę zainstalować program GIMP na swoich komputerach (zadanie na dzisiaj).

Program GIMP jest legalnym i darmowym odpowiednikiem corel photopaint i adobe photoshop. Znacznie różni się tylko układ menu i okienek, reszta działa bardzo podobnie.

Jak to zrobić?

1. Ściągnij plik instalacyjny ze strony https://www.gimpuj.info/index.php?action=download (sprawdzałem przed chwilą - działa)

jest w zakładce GIMP 2.10.18 - Najnowsza stabilna wersja jest plik. ( <-- tu masz gotowy link do pliku )

2. Uruchom plik jako administrator i postępuj zgodnie ze w skazówkami.

Pierwsze uruchomienie programu może trwać całkiem długo (nie denerwuj się).

w razie problemów pisz na messenger (szybciej) lub na jakub.kwolek.sosw3@wp.pl

Lekcje i zadania pojawią się niebawem. miłej "zabawy".


23.03.2020r.

Organizacja i techniki reklamy

Treść zadania: na stronie www.arkusze.pl odszukaj zadanie praktyczne z czerwca 2015r. – Galeria Sztuki MYŚL. Sporządź media plan zgodnie z treścią zadania. Podpisane rozwiązanie prześlij do 7dni na adres nauczyciela. Kontakt: alicjanowak.sosw@gmail.com


23.03.2020r.

Podstawy działalności gospodarczej

Treść zadania: Opracuj prezentację PPT nt. „Ochrona danych osobowych” (10 slajdów). Podpisane rozwiązanie prześlij na adres nauczyciela. Kontakt: alicjanowak.sosw@gmail.com


24.03.2020 r.
Religia
Temat: Problemy współczesnego świata.
Pismo Święte: Mt 10, 28-31 i 1J 2, 16-17
Zadanie: Podręcznik str. 112-114 Po zapoznaniu się z umieszczonymi w podręczniku informacjami odpowiedz na pytanie: "Z jakimi problemami musi mierzyć się dzisiaj człowiek?" Proszę o wysłanie odpowiedzi na podany adres mailowy: sosw3religia@gmail.com

Kochani przypominam to , o co Was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba". Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie. Msze Święte obecnie z rodzinami w domu (transmisje radiowo-telewizyjne lub internetowe on-line). Zachęcam do codziennego odmawiania różańca o ustanie epidemii CORONAVIRUS 20:30 np. z TeaBańkologia jest na Facebooku lub Youtubie.


24.03.2020

Grafika komputerowa

Zaczynamy pracę z GIMP-em. Obejrzyj podane poniżej tutoriale bardzo dokładnie. jest to wstęp i początkowe ustawienia programu. Jeżeli (mam nadzieje) ściągałeś program z podanego wcześnie linku to wygląg programu będzie już bardziej przyjazny. Zobacz jak łatwo otworzyć tu plik bezpośrednio z neta! Zadanie: utwórz plik a4 300dpi, wklej w niego jakiekolwiek zdjęcie, zapisz jako: Imie_Nazwisko.xcf (domyślny plik GIMP) i wyślij na jakub.kwolek.sosw3@wp.pl

https://www.youtube.com/watch?v=mM1ck8dDpUU&list=PLpDo1yYiSFvCAj42ucioww2Hb0GmsCxdJ&index=1 (tu też zobaczysz możliwości GIMPa)

https://www.youtube.com/watch?v=rj55vkb_QuU&list=PLpDo1yYiSFvCAj42ucioww2Hb0GmsCxdJ&index=2 (twój wygląd może być już inny - lepszy)

https://www.youtube.com/watch?v=5QpC2i7i-rs&list=PLpDo1yYiSFvCAj42ucioww2Hb0GmsCxdJ&index=425.03.2020
Geografia
Temat: Przemysł wysokiej technologii.
Notatka:
1. Nowoczesne gałęzie przemysłu to np.:
 elektronika,
 przemysł komputerowy,
 nanotechnologia,
 technologia lotnicza i kosmiczna,
 przemysł chemiczny,
 inżynieria materiałowa,
 przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny,
 biotechnologia,
 optyka i branże je łączące, jak np. optoelektronika.
2. Czynniki lokalizacji przemysłu high-tech:
-kapitał
- zaplecze naukowo-badawcze
- wykwalifikowana siła robocza
- rozbudowana infrastruktura komunikacyjna
- walory krajobrazowe i środowiskowe
- sąsiedztwo firm o podobnym profilu działalności
3. Technopolie to okręgi przemysłowe, w których zakłady produkcyjne w powiązaniu z jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami innowacji i uniwersytetami wytwarzają
najbardziej zaawansowane technologicznie produkty. Np. Dolina Krzemowa (USA), Boston-Droga 128 (USA). Proszę zapoznać się z treścią lekcji w podręczniku str.204 lub na stronie: https://epodreczniki.pl/a/przemysl-tradycyjny-i-nowoczesny-na-swiecie-rola-przemyslu-high-tech/DxwEAXTyu.
Przypominam o wysłaniu zaległego zadania ( pawliszak12@protonmail.com).Klasa 4T

Data 17.03.2020

Przedmiot: Język polski

Treść zadań:

1. Przeczytaj utwór: „Tango” S. Mrożka: /Ew. audiobook/

- przebieg wydarzeń, krótka charakterystyka bohaterów dramatu

- jakie zmiany w obyczajowości i relacjach społecznych zostały ukazane w utworze?

- podręcznik s.114-116

2. Przeczytaj utwór: „Rok 1984” G.Orwella: /Ew. audiobook/

- przebieg wydarzeń, krótka charakterystyka głównych bohaterów

- główne cechy świata przedstawionego w powieści

- podręcznik s.134-136

- na czym polega symboliczne znaczenie fotografii Ch. Niedenthala przedstawiającej pierwszy dzień stanu wojennego w Polsce? ( podręcznik s.136)

3. Przygotowanie do egzaminu maturalnego-propozycje zadań dla chętnych:

-wykonaj samodzielnie arkusze egzaminacyjne 2015, 2016, 2017- sprawdź odpowiedzi do tekstów ( cke.gov.pl)

- napisz i prześlij wypracowania maturalne-rozprawki ( arkusze egzaminacyjne poziom podstawowy 2015, 2016, 2019 ze strony cke.gov.pl)

- powtórzyć wiadomości dotyczące pisania streszczenia ( materiały kserowane przez nauczyciela lub treści umieszczone na stronie cke.gov.pl ( materiały dla nauczycieli i uczniów)

- zapoznaj się z wybranymi tematami i propozycjami odpowiedzi do egzaminu maturalnego – Język polski-część ustna ze strony cke.gov.pl

Kontakt z nauczycielem (e-mail): barbara.zaw13@gmail.com16.03.2020r.

Historia i społeczeństwo

Treść zadania:

Proszę wybrać po jednym zadaniu ze str. 29 i ze str. 57 i napisać krótkie wypracowania (razem dwa). Zadania sprawdzę po powrocie do szkoły. Pozdrawiam


17.03.2020

Język angielski

Zadanie:

grupa na Messenger (konwersacje w j. angielskim)

* Słownictwo - dział 14 Państwo i polityka - str.162 zad. 1,2,3,4,5, str.163 zad. 7,8,9,10,12.

* Czytanie - str. 164, 165, 169

* Gramatyka - str. 207, 208, 167

* Pisanie - str. 170 zad. 4 (proszę wysłać na maila)

* Dodatkowe ćwiczenia dla chętnych na grupie klasowej


18.03.2020r.
Matematyka:
Treść zadania:
Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki - wykonaj samodzielnie arkusze egzaminacyjne
Operon 2012 - Nowa Era 2020 ( szalone liczby.pl/matura
)

Kontakt z nauczycielem (e-mail): elma2005@poczta.onet.pl


19.03.2020

Język angielski

Zadanie:

Słownictwo - dział 14 Państwo i polityka - str.162 zad. 1,2,3,4,5, str.163 zad. 7,8,9,10,12.

* Czytanie - str. 164, 165, 169

* Gramatyka - str. 207, 208, 167

* Pisanie - str. 170 zad.5 ( dagmaras1@poczta.onet.pl)


24.03.2020 r.
Religia
Temat: Sakrament pokuty i pojednania, a życie rodzinne.
Zadanie: str. 101-103 Po zapoznaniu się z zamieszczonymi w podręczniku informacjami odpowiedz na jedno z poniższych pytań.

"Co niszczy nasze relacje z najbliższymi w rodzinie?"

"Jaką rolę może odegrać sakrament pokuty i pojednania w życiu rodziny?" Proszę o wysłanie odpowiedzi na podany adres mailowy: sosw3religia@gmail.com
Kochani przypominam to , o co Was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba".
Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie. Msze Święte obecnie z rodzinami w domu (transmisje radiowo-telewizyjne lub internetowe on-line). Zachęcam do codziennego odmawiania różańca o ustanie epidemii CORONAVIRUS 20:30 np. z TeaBańkologia jest na Facebooku lub Youtubie.


25.03.2020
Geografia
W bieżącym tygodniu proszę aby maturzyści przerobili arkusz maturalny z geografii matura 2019, nowa formuła. Arkusz jest dostępny na stronach OKE. Proszę aby nie korzystać z odpowiedzi, każdy arkusz zostanie sprawdzony z komentarzem co do popełnianych błędów. Odpowiedzi i pytania proszę przesyłać na e-mail (pawliszak12@protonmail.com) do końca tygodnia, tj. do dnia 29.03.2010r. Uczniowie którzy dotychczas nie zaliczyli sprawdzianów proszę aby kontaktowali się ze mną drogą elektroniczną co do ustalenia sposobu zaliczenia materiału. Przypominam
również, że nie wszyscy uczniowie wykonali zadanie domowe ( prezentacja).
Klasa 1LOa


Data 17.03.2020
Język polski

Treść zadań:

1. Napisz i prześlij wypracowanie ( zawierające minimum 250 słów) na temat :

„Człowiekiem jestem i nic co ludzkie, nie jest mi obce” – uzasadnij, że myśl ta może stanowić motto twórczości Jana Kochanowskiego.

2. Zapoznaj się z treścią fragmentów dzieł: A.Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej” i P.Skargi „Kazania sejmowe” ( podręcznik s.46-49),

3. Przeczytaj utwór W. Szekspira pt.„Makbet”: /Ew. audiobook/

- przebieg wydarzeń, krótka charakterystyka Makbeta i Lady Makbet

Kontakt z nauczycielem (e-mail): barbara.zaw13@gmail.com


16.03.2020r.
Historia
Treść zadania:
Proszę rozwiązać (w ramach utrwalenia) zadania w Kartach pracy ucznia od str. 54 do 65 - dział: "Polacy podczas II wojny światowej" (jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił) oraz dwa tematy z nowego rozdziału od str. 66 do 69. Zadania sprawdzę po powrocie do szkoły. Pozdrawiam
-Informacja dla Jakuba Szcz.... : Proszę utrwalać sobie materiał z działów: "II wojna światowa" oraz "Polacy podczas II wojny światowej". Porozmawiamy po powrocie do szkoły w celu zaliczenia tego materiału. Jeśli się nie uda wszystkich zadań wykonać w kartach pracy, to przynajmniej te ze str. 66-69. Rozumiem, że masz sporo pracy.

17.03.2020
Język angielski
Zadanie:
1. Post na forum internetowym na temat środowiska (str. 55, zad. 1 i 4)
2. Powtórka językowa (str. 56, zad 2, 3, 4)
3. Powtórzenie: unit 4
*słownictwo (nasza planeta, pogoda, klęski żywiołowe str. 46,47, 49, 52 i 53 (z. 5), 54 (z.1), lista słówek str. 57
*gramatyka (str.148, 149)

19.03.2020 r.
Religia
-Temat: Godność osoby ludzkiej. str. 124-126
Zadanie: Proszę odpowiedzieć na pytanie:
Dlaczego każda forma dyskryminacji człowieka jest uwłaczaniem godności tego, przeciwko komu jest wymierzona, ale też tego, kto się jej dopuszcza?
-Temat: Miłość - podstawowe prawo chrześcijan. str. 127-129
Zadanie: Proszę rozważyć fragment z Ewangelii wg św. Jana 13, 34-35 i zastanowić się jak w obecnej sytuacji swoją postawą i czynami możesz okazywać miłość.
Kochani przypominam to , o co was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba".
Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie.

23.03.2002
Informatyka
Przygotuj notatkę lub prezentację na temat:
-Sieci komputerowe
-Bezpieczeństwo danych w sieci

23.03.2002
Plastyka
Napisz krótką notatkę na tematy:
- Cechy charakterystyczne pop-artu, przykładowe dzieła i twórcy.


23.03.2020
Biologia
Treści zadań:
Opracować w formie zadania domowego następujące tematy:
Dział: Biotechnologia i medycyna.
1. Produkcje substancji leczniczych.
2. Terapia genowa - w jakich przypadkach się stosuje, na czym polega, jaki jest cel jej stosowania.
3. Organizmy zmodyfikowane genetycznie tzw GMO. Określić cele oraz argumenty za i przeciw modyfikacji ( można ująć w tabeli)
Proszę korzystać z podręcznika jak również zaglądnąć do Internetu ale ostrożnie i z uwagą. Zadania można wykonywać pojedynczo i wysyłać na moją pocztę. Na ich bazie będzie przygotowany test, który planuję zrealizować jak się spotkamy. moja poczta: jagoda500@vp.pl

24.03.2020
Chemia
Treści zadania:
Dział; Chemia a żywność.
Związki chemiczne zawarte w żywności.
1. Węglowodany:
a) ich podział, przedstawiciele, źródła występowania
b) budowa chemiczna ( wzory): glukoza, sacharoza, skrobia
c) reakcje chemiczne charakterystyczne dla cukrów ( proszę trzymać się podręcznika )
d) wykrywanie cukrów, na czym polega i co charakteryzuje te reakcje ( podręcznik )
Na bazie tych wiadomości będzie przygotowany test ale już do wykonania w szkole. Zadanie proszę przesyłać na pocztę do końca tygodnia. poczta: jagoda500@vp.pl

24.03.2020
EDB
Proszę opracować w formie zadania domowego następujące tematy z działu " Zagrożenia czasu pokoju",
1. Wyszukaj w prasie lub internecie informacje o katastrofach ekologicznych na świecie. sporządź odpowiednie zestawienie i skomentuj każdy przypadek( czas i miejsce, charakter zagrożenia, skutki jego wystąpienia i sposób postępowania po katastrofie)
2. Co twoim zdaniem najbardziej przeszkadza w opanowaniu paniki ? Uzasadnij swoja opinie. Zadania proszę przesłać na moją pocztę urszula.plachta1@wp.pl

25.03.2020
Geografia
Temat: Rozwój turystyki na świecie.
Notatka:
1. Turystyka- wyjazdy poza miejsce swojego zamieszkania, których celem jest: wypoczynek, poznanie świata, regeneracja sił, uprawianie sportu (turystyka kwalifikowana), odwiedziny u znajomych, pielgrzymka.
2. Rozwój turystyki zależy od:
- walorów turystycznych, np. zabytki, krajobrazy
- bazy turystycznej, np. baza noclegowa i gastronomiczna
- dostępności komunikacyjnej,
- zasobów finansowych kraju, regionu
- gwarancji bezpieczeństwa
3.Na rozwój turystyki po II wojnie światowej miały wpływ:
- wzrost zamożności społeczeństw
- wydłużenie czasu wolnego
- rozwój środków transportu
-otwarcie granic
4. Wśród krajów największą popularnością wśród turystów cieszą się: Francja, USA, Chiny, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy. Dodatkowe informacje do tematu lekcji znajdziecie w podręczniku str. 183 lub na stronie https://epodreczniki.pl/a/turystyka/DHILmpFbP. Proszę uzupełnić zaległe zadanie i odesłać go na mail. Proszę na zadanie domowe napisać „Zalety i wady rozwoju turystyki” (uwzględnić przyrodnicze i pozaprzyrodnicze).
pawliszak12@protonmail.com


30.03.2020
Podstawy przedsiębiorczości
Temat 1: Bezrobocie w Polsce. Temat 2 – Formy zatrudnienia.
Treść zadania: Proszę, napiszcie w paru zdaniach: „Jak według was będzie wyglądało bezrobocie w Polsce, po zażegnaniu epidemii i jaką macie na to receptę?
Napiszcie w paru zdaniach: Jakie formy zatrudnienia są według Was najlepsze z punktu widzenia gospodarki i pracownika? Rozwiązania można wysyłać na email. Jeśli nie macie programu Office, proszę rozwiązanie wysyłać jako zdjęcia z pracy napisanej odręcznie. Termin ostateczny nadsyłania prac to 17 kwiecień 2020 r.Klasa 1LOb

16.03.2020r.
Historia
Treść zadania:
1) Proszę odpowiedzieć na pytania do ilustracji ze str. 191 (1-2) w podręczniku
2) Proszę odpowiedzieć na pytania do tekstu źródłowego ze str. 224 : "Kto wymyślił Wielką Lechię?" (1-3) oraz odpowiedzieć na 2 wybrane pytania z Ćwiczeń podsumowujących (też str. 224)
3) Proszę powtarzać materiał z działu "Polska za pierwszych Piastów"- po powrocie do szkoły będzie test

16.03.2020r.
Wiedza o społeczeństwie
Proszę wybrać 6 dowolnych zadań znajdujących się pod tematami lekcji z działu: "Funkcjonowanie społeczeństwa" i je rozwiązać (proszę oznaczyć stronę i numer wybranego zadania).
Wszystkie zadania sprawdzę po powrocie do szkoły. Pozdrawiam

17.03.2020
Język angielski
Zadanie:
1. Post na forum internetowym na temat środowiska (str. 55, zad. 1 i 4)
2. Powtórka językowa (str. 56, zad 2, 3, 4)
3. Powtórzenie: unit 4
*słownictwo (nasza planeta, pogoda, klęski żywiołowe str. 46,47, 49, 52 i 53 (z. 5), 54 (z.1), lista słówek str. 57
*gramatyka (str.148, 149)

19.03.2020 r.
Religia
Zadanie: Proszę przeczytać z podręcznika tematy: 34.Główne prawdy wiary. 35.Nauczanie i cuda Jezusa. oraz uzupełnić zadania w kartach pracy pod tymi tematami.
Kochani przypominam to , o co was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba".
Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie.

23.03.2002
Informatyka
Napisz notatkę lub wykonaj prezentację w PowerPoint na tematy:
- Budowa i usługi sieci komputerowej
- Urządzenia sieciowe
- Rodzaje sieci komputerowych

23.03.2002
Plastyka
Napisz krótką notatkę na tematy:
- Cechy charakterystyczne pop-artu, przykładowe dzieła i twórcy.

23.03.2020
Biologia
Treść zadania
Proszę rozwiązać zadania ze strony 104 /Sprawdź, czy już umiesz! : zad: 1,2,3,4,5,7,9. Proszę skorzystać z wiadomości zawartych w podręczniku w dziale"Komórka". Odpowiedzi przesyłać na moją pocztę. Na bazie tych pytań będzie opracowany test, który zrealizuję gdy spotkamy się w szkole. Moja poczta: jagoda500@vp.pl

24.03.2020
Chemia
Treści zadania:
Dział: Systematyka związków nieorganicznych - tlenki. Wykonaj zadania:
1. Jakie właściwości mają tlenki przedstaw ich podział ( ogólna charakterystyka )
2. Właściwości i zastosowanie tlenku krzemu (IV).
3. Rozwiąż zadania: str. 78 zad. 1,2,3.
Każdy temat można przesyłać osobno na moją pocztę. jagoda500@vp.pl

25.03.2020
Geografia
Temat: „Budowa wnętrza Ziemi. Skały”
Notatka
1. Budowa wnętrza Ziemi
(brak obrazka)
2. Najważniejsze minerały skałotwórcze: kwarc, skaleń, łyszczyk=mika, kalcyt, piroksen.
3. Skała – naturalne skupisko minerałów, np. granit zbudowany jest z trzech minerałów: kwarc (szary), skaleń (biały lub różowy), mika (czarny).
4. Podział skał ze względu na genezę:
a) magmowe ( powstają w wyniku zastygania i krystalizacji magmy), one się dzielą na:
- magmowe głębinowe (powstają pod powierzchnią Ziemi, gdzie magma powoli zastyga, budowa jawnokrystaliczna), przykłady: granit, gabro
- magmowe wylewne (powstają gdy magma wydostanie się na powierzchnię), przykłady: bazalt, andezyt, porfir
b) osadowe, one się dzielą na:
- okruchowe, np. piasek, żwir, ił, muł, gruz, less
- pochodzenia organicznego (ze szczątków organizmów roślinnych lub zwierzęcych), np. wapień, węgiel kamienny, kreda
- chemiczne, np. sól kamienna, gips, siarka
c) przeobrażone=metamorficzne ( powstają gdy inne skały dostaną się głęboko pod powierzchnię Ziemi i tam w wyniku wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia ulegają przeobrażeniu), np. marmur – powstał z wapienia, gnejs – z granitu, diament – z węgla, kwarcyt – z piaskowca.
Proszę zapoznać się z treścią lekcji w podręczniku, notatkę wkleić do zeszytu oraz obejrzeć film, pt. „Rodzaje skał występujących w przyrodzie” https://www.youtube.com/watch?v=LMVjcld_csE

25.03.2020
EDB
Proszę wykonać ćwiczenia znajdujące się pod tematami lekcji z działu " System obronny państwa "
str 131 zad 1,2,3 / str 145 zad 1,2 / str 153 zad 1,2,3,4,5,
Ćwiczenia proszę przesłać na pocztę urszula.plachta1@wp.plKlasa 2LO

16.03.2020r.
Historia i społeczeństwo
Treść zadania:
Proszę wybrać po jednym zadaniu ze str. 21 i ze str. 47 i napisać krótkie wypracowania (razem dwa).
Zadania sprawdzę po powrocie do szkoły. Pozdrawiam

17.03.2020
Język angielski
Zadanie:grupa na Messenger (konwersacje w j. angielskim)
1.Słownictwo (str. 86 zad. 4, str. 87. zad. 7 i 9)
2.Gramatyka (str. 154, 155)

23.03.2020
Zajęcia. artystyczne
Wykonaj projekt Witrażu o tematyce dowolnej, technika dowolna, format A4

24.03.2020 r.
Religia
Temat: Nie cudzołóż.
Proszę przeczytać str. 132-134
Notatka: Przepisz do zeszytu treść KKKK 492
Zadanie: Odpowiedz na pytania umieszczone w podręczniku w części zastosuj.
Proszę o wysłanie odpowiedzi na podany adres mailowy: sosw3religia@gmail.com

Kochani przypominam to, o co Was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba". Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie. Msze Święte obecnie z rodzinami w domu (transmisje radiowo-telewizyjne lub internetowe on-line). Zachęcam do codziennego odmawiania różańca o ustanie epidemii CORONAVIRUS 20:30 np. z TeaBańkologia jest na Facebooku lub Youtubie.

26.03.2020
Geografia
Temat: Struktura zawodowa ludności
Notatka
1. Ludność można podzielić na :
- czynną zawodowo ( Osoby pracujące i zarejestrowani bezrobotni)
- bierną zawodowo ( np. emeryci, uczący się)
2. Współczynnik aktywności zawodowej -najczęściej wyraża stosunek liczby aktywnych
zawodowo do liczby osób w wieku 15 lat i więcej i jest podawany w procentach
W az = A z : L * 100
3. Na wartość współczynnika aktywności zawodowej mają wpływ:
- płeć
- poziom rozwoju społeczno – gospodarczego
- struktura demograficzna ludności
- poziom wykształcenia
4. Struktura zatrudnienia:
I sektor – rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
II sektor – przemysł i budownictwo
III sektor – usługi
5. Fazy rozwoju gospodarczego:
I faza przedindustrialna – zatrudnienie głównie w rolnictwie (np. Burkina Faso, Bangladesz)
II faza industrialna – szybki rozwój przemysłu, (Chiny)
III faza postindustrialna – usługi i przemysł wysokiej technologii (państwa wysokorozwinięte)
Ćwicz. Proszę napisać w zeszycie czym jest bezrobocie i jakie są jego pozytywne i negatywne skutki. Lekcja w podręczniku str.67
Temat: Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata.
Notatka:
1. Z definicji WHO (światowa Organizacja Zdrowia) wynika, że zdrowie to nie tylko brak choroby ale stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.
2. Na stan zdrowia maja wpływ:
- globalne zmiany w środowisku naturalnym
- szybki postęp urbanizacji
- mały dostęp do wody pitnej
- sposób odżywiania się, niedożywienie
- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
3. Skutki występowania chorób:
- zmniejszenie dochodu narodowego
- większe wydatki na opiekę medyczną
- spadek efektywności pracy
- zmniejszenie średniej długości trwania życia
- wzrost liczby przestępstw spowodowanych np. alkoholem, narkotykami
- słabszy rozwój fizyczny i umysłowy
4. Choroby w krajach słabo rozwiniętych: gruźlica, malaria, cholera, tyfus, AIDS, gorączka krwotoczna wywołana przez wirus Ebola
5. Choroby w krajach wysoko rozwiniętych: są to tak zwane choroby cywilizacyjne,np.: cukrzyca, choroby serca, otyłość, narkomania, alkoholizm, alergie, depresja, nowotwory,
AIDS.
Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku na stronie 73.
Klasa 3LO

Data 17.03.2020

Język polski

Treść zadań:

1. Przeczytaj utwór: „Tango” S. Mrożka: /Ew. audiobook/

- przebieg wydarzeń, krótka charakterystyka bohaterów dramatu

- jakie zmiany w obyczajowości i relacjach społecznych zostały ukazane w utworze?

- podręcznik s.114-116

2. Przeczytaj utwór: „Rok 1984” G.Orwella: /Ew. audiobook/

- przebieg wydarzeń, krótka charakterystyka głównych bohaterów

- główne cechy świata przedstawionego w powieści

- podręcznik s.134-136

- na czym polega symboliczne znaczenie fotografii Ch. Niedenthala przedstawiającej pierwszy dzień stanu wojennego w Polsce? ( podręcznik s.136)

3. Przygotowanie do egzaminu maturalnego-propozycje zadań dla chętnych:

-wykonaj samodzielnie arkusze egzaminacyjne 2015, 2016, 2017- sprawdź odpowiedzi do tekstów ( cke.gov.pl)

- napisz i prześlij wypracowania maturalne-rozprawki ( arkusze egzaminacyjne poziom podstawowy 2015, 2016, 2019 ze strony cke.gov.pl)

- powtórzyć wiadomości dotyczące pisania streszczenia ( materiały kserowane przez nauczyciela lub treści umieszczone na stronie cke.gov.pl ( materiały dla nauczycieli i uczniów)

- zapoznaj się z wybranymi tematami i propozycjami odpowiedzi do egzaminu maturalnego – Język polski-część ustna ze strony cke.gov.pl

Kontakt z nauczycielem (e-mail): barbara.zaw13@gmail.com16.03.2020r.

Historia i społeczeństwo

Treść zadania: Proszę wybrać po jednym zadaniu ze str. 89 i ze str. 125 w podręczniku i napisać krótkie wypracowania.


16.03.2020r.

Wiedza o społeczeństwie

Treść zadania: Proszę napisać wypracowanie na temat przykładów łamania praw człowieka na świecie. W zadaniu powinny znaleźć się przynajmniej dwa przykłady opisujące konkretne zdarzenia. Zadania ocenię po powrocie do szkoły. Pozdrawiam

Informacja dla Marty Kałafut: Proszę powtarzać materiał z wos do egzaminu maturalnego oraz wejść na stronę cke.gov.pl zbiory zadań. Jest tam ok. 200 zadań do rozwiązania z wos. Ponadto są arkusze z poprzednich lat. Proszę próbować rozwiązywać je samodzielnie a dopiero później sprawdzać.


19.03.2020

Język angielski

Zadanie:

str. 114 ćw. 2,3,4,5
str. 115. cw. 7,8,12
str. 116 i 117 ćw. 3,4,5, oraz 7
Słownictwo
gramatyka str. 198-200
str. 121 cw. 2 i 3
Pisemnie str. 122 cw.3 (
dagmaras1@poczta.onet.pl)


24.03.2020 r.
Religia
Temat: Eucharystia szkołą życia.
W Eucharystii Jezus oddaje się ludziom z miłości. Wspólne, świadome i pełne uczestnictwo małżonków w tym sakramencie daje i odwagę potrzebną do otwarcia się na drugiego, do przebaczenia, do dialogu w jedności serc. Eucharystia jest też cenną pomocą w wzmaganiu się z trudnościami, które pojawiają się nieuchronnie w życiu każdej rodziny. Pismo Święte: J 6, 55-57
Temat: Sakrament pokuty i pojednania, a życie rodzinne.
Zadanie: str 101-103 Po zapoznaniu się z zamieszczonymi w podręczniku informacjami odpowiedz na jedno z poniższych pytań.
"Co niszczy nasze relacje z najbliższymi w rodzinie?"
"Jaką rolę może odegrać sakrament pokuty i pojednania w życiu rodziny?"
Proszę o wysłanie odpowiedzi na podany adres mailowy: sosw3religia@gmail.com
Kochani przypominam to, o co Was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba". Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie. Msze Święte obecnie z rodzinami w domu (transmisje radiowo-telewizyjne lub internetowe on-line). Zachęcam do codziennego odmawiania różańca o ustanie epidemii CORONAVIRUS 20:30 np. z TeaBańkologia jest na Facebooku lub Youtubie.


25.03.2020
Geografia
W bieżącym tygodniu proszę aby maturzyści przerobili arkusz maturalny z geografii matura 2019, nowa formuła. Arkusz jest dostępny na stronach OKE. Proszę aby nie korzystać z odpowiedzi, każdy arkusz zostanie sprawdzony z komentarzem co do popełnianych błędów. Odpowiedzi i pytania proszę przesyłać na e-mail (pawliszak12@protonmail.com) do końca tygodnia, tj. do dnia 29.03.2010r. Uczniowie którzy dotychczas nie zaliczyli sprawdzianów proszę aby kontaktowali się ze mną drogą elektroniczną co do ustalenia sposobu zaliczenia materiału. Przypominam
również, że nie wszyscy uczniowie wykonali zadanie domowe ( prezentacja).

Klasa 1C

17.03.2020r.
HISTORIA
Treść zadania:
Proszę rozwiązać zadania w Kartach pracy ucznia od str. 42 do 45 - dział: " II wojna światowa" . A dla chętnych lekcja na str. 46-47.
Wszystkie zadania rozwiązujemy na podstawie lekcji w podręczniku. Zadania sprawdzę po powrocie do szkoły. Pozdrawiam19.03.2020 r.
Religia
-Temat: Prawda - fundament życia moralnego osoby i społeczności.
Treść zadania: Proszę przeczytać treść ze strony 121-123. _, J 14, ,4-6 _,J 8, 31-32
Co to znaczy być wiarygodnym? Proszę przepisać: punkt 455 z YOUCAT
-Temat: Godność osoby ludzkiej. str. 124-126
Treść zadania: Proszę przeczytać treść ze strony 124-126. Przepisz punkt z KKK 357.
Kochani przypominam to , o co was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba".
Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie.


20.03.2020 r.
Obsługa maszyn i urządzeń
Zagadnienia do przygotowania:
1. Powtórzyć wiadomości z zakresu – Typowe części maszyn i urządzeń.
a) Rodzaje połączeń
b) Łożyska
c) Sprzęgła i przekładnie
d) Przepisy BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń
Ważne: 1 lekcja po powrocie- powtórka przed sprawdzianem (pytanie na oceny). 2 lekcja po powrocie- sprawdzian


20.03.2020
Produkcja cukiernicza
Zagadnienia do przygotowania:
1. Proszę zapoznać się z nagraniem
a) https://www.youtube.com/watch?v=6KJkAbW8Dow


20.03.2020
Technologie produkcji cukierniczej.
Treść zadania:
Proszę powtórzyć zagadnienia dotyczące "Receptur ciastkarskich":
1. W jakim celu stosuje się receptury w zakładach produkcyjnych?
2. Co określa receptura cukiernicza?
3. Jakie elementy powinna zawierać receptura?
4. Podaj przykład stosowania kompensat.
5. Co rozumiesz przez "namiar"?
kontakt: maria.stecyszyn@wp.pl
Podręcznik: Technologie produkcji cukierniczej_str 90 - 97

23.03.2020
Informatyka
Napisz krótką notatkę o sieciach komputerowych


23.03.2020
Biologia
Treści zadań:
Opracować w formie zadania domowego następujące tematy:
Dział: Biotechnologia i medycyna.
1. Produkcje substancji leczniczych.
2. Terapia genowa - w jakich przypadkach się stosuje, na czym polega, jaki jest cel jej stosowania.
3. Organizmy zmodyfikowane genetycznie tzw GMO. Określić cele oraz argumenty za i przeciw modyfikacji ( można ująć w tabeli)
Proszę korzystać z podręcznika jak również zaglądnąć do Internetu ale ostrożnie i z uwagą. Zadania można wykonywać pojedynczo i wysyłać na moją pocztę. Na ich bazie będzie przygotowany test, który planuję zrealizować jak się spotkamy. moja poczta: jagoda500@vp.pl

24.03.2020
Chemia
Treści zadania:
Dział; Chemia a żywność.
Związki chemiczne zawarte w żywności.
1. Węglowodany:
a) ich podział, przedstawiciele, źródła występowania
b) budowa chemiczna ( wzory): glukoza, sacharoza, skrobia
c) reakcje chemiczne charakterystyczne dla cukrów ( proszę trzymać się podręcznika )
d) wykrywanie cukrów, na czym polega i co charakteryzuje te reakcje ( podręcznik )
Na bazie tych wiadomości będzie przygotowany test ale już do wykonania w szkole. Zadanie proszę przesyłać na pocztę do końca tygodnia. poczta: jagoda500@vp.pl

24.03.2020
EDB
Proszę opracować następujące tematy z działu " Pierwsza pomoc".
1. Jakie czynności i użycie jakiego sprzętu zapewniają bezpieczeństwo ratownika w miejscu wypadku? Uzasadnij odpowiedz
2. Uzasadnij konieczność systematycznego nieprzeglądania apteczki domowej.
3. Wymień podstawowe zabiegi resuscytacyjne - algorytm.
4. Wymień objawy zwiastujące omdlenie.
Zadania można wykonywać pojedynczo i wysyłać na moja pocztę urszula.plachta1@wp.pl

25.03.2020
Geografia
Temat: Procesy globalizacji i ich wpływ na rozwój regionalny i lokalny.
Notatka:
1. Globalizacja to proces polegający na integracji (łączeniu) społeczeństw i gospodarki światowej.
2. Rodzaje globalizacji:
- gospodarcza, np. rozwój internetu, swobodny przepływ towarów i ludzi, wspólna waluta
- społeczna, np.: wspólne używanie np.języka angielskiego, święta typu walentynki lub dzień zakochanych,
- polityczna, np. wspólne działania na rzecz ochrony środowiska.
3. Zalety globalizacji:
- rozszerzenie demokracji
- likwidacja wojen
- wyrównanie różnic w rozwoju krajów
4. Wady globalizacji:
- zanik tradycji, zwyczajów lokalnych
- wypieranie małych lokalnych firm przez duże przedsiębiorstwa
- pogłębianie się bezrobocia
Dodatkowe informacje do tematu lekcji znajdziecie w podręczniku str. 80 lub na stronie https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/DcRTcRal. Polecam wykonanie na stronie epodręcznik ćw.5.
Proszę uzupełnić zaległe zadania i odesłać je na mail. pawliszak12@protonmail.com


Klasa 2C

16.03.2020r.
Historia
Treść zadania:
Proszę powtarzać materiał do sprawdzianu, który odbędzie się po powrocie do szkoły (od tematu: "Rozpad systemu kolonialnego.")


19.03.2020
Język angielski
str. 72
ćw. 1 w zeszycie proszę zrobić notatkę -sport (słowniczek w podręczniku) i uzupełnić tabelkę ćw 1
ćw. 3 proszę wybrać jeden obrazek i opisać go w zeszycie.


20.03.2020
Technologie produkcji cukierniczej
Zagadnienia do przygotowania:
1. Powtórzyć materiał dotyczący kremów:
a) Rodzaje kremów
b) Etapy sporządzania kremów
c) Zastosowanie w produkcji cukierniczej
d) Wady kremów
Ważne: sprawdzian po powrocie
2. Proszę zapoznać się z nagraniem: https://www.youtube.com/watch?v=QxLO4BB64AQ


20.03.2020
Technika w produkcji cukierniczej
1. Proszę powtórzyć materiał dotyczący pieców:
a) Piece o działaniu ciągłym
b) Piece obrotowe
2. Proszę zapoznać się z nagraniem: https://www.youtube.com/watch?v=wbEprak3uWA

23.03.2020r.
Podstawy działalności gospodarczej
Treść zadania:
Na podstawie podręcznika i informacji w Internecie opracuj notatkę w zeszycie wg. punktów:
1.Pojęcie podatku
2. Rodzaje podatków (bezpośrednie i pośrednie)
3. Wymień jakie podatki płaci właściciel zakładu cukierniczego?
Nie wysyłaj tych notatek nauczycielowi za tydzień otrzymasz ćwiczenia do wykonania. Kontakt: alicjanowak.sosw@gmail.com

24.03.2020 r.
Religia
Temat: Transplantacja i honorowe krwiodawstwo.
Pismo Święte: J 15, 12-13
Notatka: Oddanie organów może przedłużyć życie lub podwyższyć jakość życia, dlatego jest prawdziwą służbą na rzecz bliźniego o ile ludzie nie są do tego zmuszeni.
KRWIODAWSTWO - akcja społeczna mająca na celu pozyskanie krwi od osób zdrowych na rzecz wymagających transfuzji krwi. W Polsce krew oddaje się honorowo czyli bezpłatnie. Krwiodawstwo to forma transplantacji. To czyn miłości względem bliźniego.
Kochani przypominam to , o co Was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba". Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie. Msze Święte obecnie z rodzinami w domu (transmisje radiowo-telewizyjne lub internetowe on-line). Zachęcam do codziennego odmawiania różańca o ustanie epidemii CORONAVIRUS 20:30 np. z TeaBańkologia jest na Facebooku lub Youtubie.


30.03.2020
Podstawy przedsiębiorczości.
Bezrobocie w Polsce.
Treść zadania: Proszę, napiszcie w paru zdaniach: „Czy w Polsce mamy obecnie bezrobocie? Czy taka sytuacja jest problemem dla obywatela lub dla państwa. Dlaczego?” Rozwiązania można wysyłać na email. Jeśli nie macie programu Office, proszę rozwiązanie wysyłać jako zdjęcia z pracy napisanej odręcznie. Termin ostateczny nadsyłania prac to 17 kwiecień 2020 r.

Klasa 3C

17. 03. 2020 r.

Język polski

Treść zadań:

1. Napisz i prześlij wypracowanie (zawierające minimum 250 słów):

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” - na podstawie poznanych pozycji odnoszących się do okresu wojny i okupacji wyjaśnij jak rozumiesz ten cytat.

2. Przeczytaj informacje na temat współczesnego holokaustu podręcznik s. 109 -111, a następnie tekst Wojciecha Tochmana pt. „Jakbyś kamień jadła” s 111 – 114 podręcznika, odpowiedz pisemnie na pytania 1,2,3,4, ze s. 114 podręcznika

3. Wykonaj i prześlij ćwiczenia 1, 2, 3 ze s. 115 i 116 podręcznika

Kontakt z nauczycielem (e-mail): mariaszymaria23@gmail.com


20.03.2020
Technologie produkcji cukierniczej.
Treść zadania:
Proszę opracować zagadnienia dotyczące "pomadek mlecznych".
1. Pojęcie pomadek mlecznych.
2. Schemat produkcji pomadek mlecznych.
3. Otrzymywanie masy pomadkowej.
4. Formowanie i zawijanie pomadek mlecznych.
5. produkcja sugusów i kaprysek
6. Wady pomadek i przyczyny ich powstawania.
Podręcznik: Technologie produkcji cukierniczej
Almanach cukierniczo-piekarski:
Klasa III C - Proszę rozwiązywać zadania egzaminacyjne


23.03.2020r.
WOS
Treść zadania:
Temat „Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie”. Przeczytaj tekst z podręcznika. Na podstawie treści z podręcznika i informacji z Internetu odpowiedz na pytanie: „W którym z krajów Europy chciałbyś kontynuować naukę i dlaczego” (1str A4). Podpisane zadanie proszę przesłać na adres nauczyciela. Kontakt: alicjanowak.sosw@gmail.com

23.03.2020r.
Podstawy działalności gospodarczej
Treść zadania:
Powtórzenie działu badania marketingowe i preferencje zakupowe klientów. Po analizie tekstu w podręczniku i notatek w zeszycie skontaktuj się z nauczycielem (7dni) otrzymasz test zaliczeniowy. Kontakt: alicjanowak.sosw@gmail.com


24.03.2020 r.
Religia
Temat: Powtórzenie wiadomości z tematu: wychowanie dzieci.
Zadanie:
Proszę przeczytać artykuł pod tytułem: "Wychowanie dzieci jest powołaniem" http://wrodzinie.pl/wychowanie-dzieci-jest-powołaniem/ Odpowiedz na pytanie: "Czy przykład rodziców jest istotny w wychowaniu dzieci?" Proszę o wysłanie odpowiedzi na podany adres mailowy: sosw3religia@gmail.com

Kochani przypominam to , o co Was prosiłam gdy rozpoczynaliśmy Wielki Post "Czytajcie codziennie fragment Pisma Świętego np. proponowany przeze mnie list św. Jakuba". Niech to SŁOWO wniesie w Wasze serca pokój i umocnienie. Msze Święte obecnie z rodzinami w domu (transmisje radiowo-telewizyjne lub internetowe on-line). Zachęcam do codziennego odmawiania różańca o ustanie epidemii CORONAVIRUS 20:30 np. z TeaBańkologia jest na Facebooku lub Youtubie.


27.03.2020 r.
TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ
Na podstawie podręcznika str 262 zapoznaj się z maszynami i urządzeniami do produkcji masy karmelowej i odpowiedz na pytanie:
a) jakie urządzenia są potrzebne do wytworzenia karmelu (opisz je)
Informacja zwrotna na email tech2020@onet.pl
Klasa 1P

23.03.2020
Przedmioty prawnicze
Materiały do nauki online dla klasy 1 Policealnej dostępne będą na poczcie wp.pl login: wirtualnasosw@wp.pl hasło Sosw3osrodek. Każda klasa ma swój własny folder, w którym znajdują się materiały do pobrania.Są to materiały na najbliższy tydzień.Prace będą sprawdzane na bieżąco.
Wszystkie klasy - wychowanie fizyczne


17.03.2020

Trening barków
Barki można ćwiczyć na wiele sposobów. Aktywizują się do pracy przy wielu ruchach, dlatego warto je wzmocnić. Mięśnie naramienne wspomagają pracę innych mięśnie, silne barki zatem pomogą nam osiągać więcej w innych ćwiczeniach. Jeśli jesteś osobą początkującą i chciałabyś wzmocnić swoje ręce i nieco wyrzeźbić ramiona, to zaprezentowane przez nas ćwiczenia na barki możesz bez obaw wykonać w domu. Jedyne czego potrzebujesz, to butelki z wodą.
1. Odwodzenie bokiem
Podstawowe ćwiczenie na barki, które aktywizuje boczny akton, czyli bok naszych ramion. Stań w lekkim rozkroku. Stań z lekko zgiętymi w łokciach rękami trzymając w dłoniach dwie butelki z wodą. Unoś hantle po łuku w górę. Wykonaj 3 serie po 10 powtórzeń.
2. Unoszenie rąk do góry
Trzymając butelki z wodą w rękach, tym razem naprzemiennie unoś i opuszczaj ręce przed sobą na wysokość barków. Ręce wyprostuj, blokując łokcie. Wykonaj 3 serie po 10 powtórzeń.
3. Unoszenie nad głowę
Tym razem złap jedną butelkę z wodą oburącz trzymać przy klatce piersiowej. Następnie wypychaj ręce w górę do pełnego wyprostu. Wykonaj 3 serie po 10 powtórzeń.
4. Przenoszenie ciężaru w podporze przodem
W podporze przodem przenoś ciężar poruszając ciało w kierunku przód-tył.
5. Deska z dotykaniem barków naprzemiennie
W podporze przodem unoś i dotykaj dłonią barków, naprzemiennie - raz jedną, raz drugą.

Nagraj film z ćwiczeń i prześlij na adres : przemeksienko@ineria.pl


Ćwiczenia na mięśnie brzucha - podstawowe zasady
Mięśnie brzucha bardzo szybko się regenerują. Z tego powodu zalecamy ćwiczyć je minimum dwa razy, a maksimum pięć razy w tygodniu. Musimy pamiętać, że mięśnie brzucha angażujemy także przy wykonywaniu ćwiczeń na inne partie ciała, więc bardzo łatwo je przetrenować. Co zatem radzimy? Okazuje się, że początkujący powinni zacząć od dwóch treningów w tygodniu, zaś osoby zaawansowane - od trzech. Liczbę tę zwiększamy w miarę upływu czasu, jednak nie doprowadzamy do przećwiczenia mięśni brzucha. Osoby zaawansowane mogą ćwiczyć mięśnie brzucha maksymalnie pięć razy w tygodniu! To nieprzekraczalna liczba treningów. Najcenniejsza rada, którą często możemy usłyszeć na siłowni od ekspertów, jest banalnie prosta. Nie oszukujmy! Nie szukajmy drogi na skróty, nie upraszczajmy ćwiczeń na mięśnie brzucha. Najlepsze efekty otrzymamy dzięki regularnym treningom.
Podsumowując:
 maksymalnie pięć treningów w tygodniu na brzuch (osoby początkujące powinny mieć mniej)
 nie upraszczaj ćwiczeń
 zachowaj regularność
 nie przetrenuj się
Jakie są najlepsze ćwiczenia na brzuch w domu? Jak wyrzeźbić na brzuchu kaloryfer?
Wybierając ćwiczenia na płaski brzuch warto postawić na te najprostsze i najbardziej oczywiste. Uczymy się ich już w szkole podstawowej, choć wtedy wydają nam się nudne i mało efektywne. To błędne myślenie. Zaufaj sprawdzonym metodom. Jakie ćwiczenia sprawią, że będziemy mieć kaloryfer na brzuchu?
 Brzuszki: Można wykonywać je wszędzie. W domu, na siłowni, w pracy podczas przerwy na lunch. Nie wymagają specjalistycznych przyrządów i bardzo szybko modelują brzuch. Połóż się na plecach, oprzyj głowę o ręce, zegnij nogi w kolanach. Unoś tułów, podnosząc górną część ciała za pomocą mięśni brzucha. Brodę kieruj w górę, dzięki temu unikniesz zaokrąglonych pleców. Najlepiej wykonać jednorazowo trzy serie po piętnaście powtórzeń. Tradycyjne brzuszki ujędrnią i wyszczuplą talię.
 Deska: Inaczej plank . To ćwiczenie na mięśnie brzucha również nie wymaga żadnych dodatkowych przyrządów. Podczas robienia deski angażujemy mięśnie głębokie brzucha, wzmacniamy ramiona, kręgosłup i nogi. Wystarczy położyć się na brzuchu, oprzeć na przedramionach. Nasze ręce powinny znajdować się idealnie pod barkami. Opierając się na palcach stóp, unosimy cały tułów. Napinamy mięśnie brzucha, ciało musi być ustawione w linii prostej. Jeśli dopiero zaczynasz ćwiczenia na brzuch, postaraj się wytrzymać 30 sekund. Z czasem wydłużaj każde podejście o kolejne dziesięć sekund. Efekty poczujesz i zauważysz po około miesiącu regularnych ćwiczeń.
 Wykroki: To ćwiczenie poprawi nie tylko mięśnie i wygląd naszego brzucha, lecz także podniesie pupę i ujędrni uda. Stań z jedną nogą wysuniętą do przodu na długość około pół metra. Zegnij kolano pod katem 90 stopni. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie na drugą nogę. Rób trzy serie po piętnaście powtórzeń. Po około dwóch tygodniach zauważysz delikatny zarys mięśni brzucha i wysmuklone nogi.
 Siad narciarski: To proste ćwiczenie sprawi, że wzmocnisz mięśnie brzucha i będziesz gotowy do wykonywania trudniejszych treningów. Efekty zauważysz bardzo szybko. Jak wykonać prawidłowo siad narciarski? Oprzyj się w pozycji do przysiadu przy samej ścianie. Wytrzymaj tak długo, jak tylko możesz.

Nagraj film z ćwiczeń i prześlij na adres : przemeksienko@ineria.pl


Ćwiczenia na ramiona – jakie efekty przynoszą?
Powiedzieliśmy już o najważniejszym i najbardziej widocznym rezultacie regularnych ćwiczeń na ramiona. Co oprócz pozbycia się nieatrakcyjnie obwisłej skóry przyniosą nam ćwiczenia na ramiona? Systematyczne ćwiczenie tricepsów będą zapobiegać urazom. Dzięki nim zrównoważonymi kondycję naszych ramion. Bicepsy (przód ramion) często podlegają olbrzymieniu wysiłkowi. Wzmacniając tricepsy (tył ramion) ułatwimy im pracę. Tkanka tłuszczowa, która kryje się w nieestetycznej obwisłej skórze, zostanie zamieniona na mięśnie. Nasz metabolizm przyspieszy, a więc
organizm zacznie szybciej i skuteczniej spalać tłuszcz. Tak pobudzony będzie spalał komórki tłuszczowe nawet podczas naszego snu!
Ćwiczenia na ramiona – od czego zacząć?
Przede wszystkim przygotuj sobie obciążenie. Wspominaliśmy, że ćwiczenia na ramiona nie wymagają użycia hantli, jednak, nie oszukujmy się, trening z wykorzystaniem ciężarków będzie najskuteczniejszy. Jeśli nie lubisz tego rodzaju ćwiczeń, zrezygnuj lub ogranicz wyciskanie sztangielek, lecz uzbrój się w cierpliwość. Efekty zobaczysz, ale nieco później. Będą ci więc potrzebne trzy rodzaje hantli – lekkie, średnie i ciężkie. Te lekkie – 0,5 kg – możesz zastąpić małymi butelkami wody mineralnej. Za średnie – 1-1,5 kg – posłużą ci równie dobrze także butelki z wodą,
oczywiście o większej pojemności. Jeśli chodzi o ciężkie – 2 kg i więcej – możesz choćby skleić taśmą klejącą dwa kilogramowe opakowania mąki. Pamiętaj, aby zwiększać masę za każdym razem, gdy przystępujesz do ćwiczeń. Jeśli w poniedziałek wyciskałeś hantle o wadze 1 kg, to we wtorek spróbuj ćwiczyć z hantlami 2 kg. Wykonaj tak choć jedną serię ćwiczeń i wróć do mniejszego obciążenia. Nie obawiaj się, ćwicząc z hantlami nie zaczniesz nagle przypominać kulturysty. Ćwiczenia na ramiona z hantlami znacząco przyspieszą efekty treningu, jednak tak lekkie obciążenie, jakie proponujemy, z pewnością nie sprawi, że mięśnie ramion rozrosną się spektakularnie. Poniżej przedstawiamy najlepsze ćwiczenia na ramiona. Najlepiej wykonać trzy serie ćwiczeń. Z czasem możesz zwiększać liczbę powtórzeń.

Ćwiczenia na ramiona z hantlami
 Zginanie w łokciach. Chwyć hantle w dłonie i stań w dość szerokim rozkroku. Ręce trzymaj opuszczone wzdłuż ciała. Obniż biodra jak najniżej, równocześnie unoś dłonie. Zbliżaj je wnętrzem do barków. Powtórz około dwudziestu razy.
 Wyciskanie w górę. Dalej stojąc w rozkroku, maksymalnie zepnij mięśnie brzucha. Trzymaj zgięte ręce z hantlami bardzo blisko tułowia. Ugnij kolana. Wybijając się ze stóp, wypychaj hantle w górę. Powtórz dziesięć razy.

Ćwiczenia na smukłe ramiona
 Unoszenie ramion w bok. Stań wyprostowany. Hantle trzymaj w dłoniach przed sobą. Dynamicznie unoś ramiona w bok. Cały czas napinaj mięśnie pośladków i łopatki.
 Zataczanie kółek. Hantle złap chwytem młotkowym. Stań w niewielkim rozkroku. Ramiona wyciągnij w bok. Zataczaj małe kółka. Zrób po dziesięć powtórzeń w każdą stronę.

Ćwiczenia na obwisłe ramiona
 Ćwiczenie na biceps i triceps. Siądź na krześle lub ławeczce. Stopy przyklej do podłogi. Weź hantle do obu rąk. Unieś ramiona w bok. Nie wyżej niż na wysokość barków. Ugnij łokcie pod kątem prostym. Podnoś ręce do góry i wracaj w dół. Powtórz około dwudziestu razy.
 Pompki. Połóż się na brzuchu. Oprzyj się na wyprostowanych rękach i palcach stóp. Napnij mięśnie całego ciała. Zginaj ramiona i próbuj dotknąć ziemi. Wróć do pozycji startowej. Wykonaj dziesięć powtórzeń.

Nagraj film z ćwiczeń i prześlij na adres : przemeksienko@ineria.pl


Ćwiczenia na rozciąganie
Na ćwiczenia rozciągające powinniśmy poświęcić nawet kilkanaście minut dziennie. Już taka minimalna dawka stretchingu (inna nazwa na ćwiczenia rozciągające) pozwoli nam wzmocnić i wyrzeźbić ciało. Stretching , jak łatwo się domyślić, polega na rozciąganiu poszczególnych grup mięśniowych. Sprzyja to ich uelastycznieniu, doskonale poprawia ruchomość stawów i kondycję ścięgien. Wpływa też korzystnie na odżywienie mięśni. Ćwiczenia rozciągające wymagają nie lada precyzji i skupienia, ale praktyka czyni mistrza. Najłatwiejsze i zarazem najbezpieczniejsze jest rozciąganie mięśni statyczne. Polega ono na powolnym, stopniowym, dostosowanym do naszych umiejętności rozciąganiu mięśni. Wyklucza gwałtowne ruchy, szarpanie. Wchodzimy w pozycję i zatrzymujemy ją w momencie odczuwania nawet minimalnego bólu. Nie pogłębiamy pozycji. Najlepiej wprowadzić ćwiczenia rozciągające w naszą poranną rutynę. Przygotuje to nasz organizm do aktywnego dnia i doda nam więcej energii niż kawa. To także znacznie zdrowsze rozwiązanie! Warto wspomnieć, że ćwiczenia rozciągające powinny także kończyć każdy nasz trening. Nieważne, czy gramy w squasha, boksujemy czy robimy trening obwodowy. Rozciąganie jest koniecznym zakończeniem wszystkich aktywności, jakim poddajemy nasz organizm.
Poniżej przedstawiam najskuteczniejsze i najlepsze ćwiczenia na rozciąganie na różne partie mięśni.

Rozciąganie pleców - byle ostrożnie
Przeciwwskazaniem do zbyt intensywnego rozciągania pleców mogą być niektóre skrzywienia kręgosłupa, przepukliny międzykręgowe, zwyrodnienia i dyskopatie. Upewnij się u lekarza, czy ćwiczenia na rozciąganie pleców są dla ciebie dobre. lepiej nie ryzykować niepotrzebnych i często opłakanych w skutkach kontuzji. Oto przykładowe ćwiczenia na rozciąganie pleców:
 Kobra - połóż się na brzuchu i połóż dłonie przed barkami. Weź wdech, a z wydechem wyciągnij się w górę. Biodra cały czas powinny przylegać do podłogi. Zwróć uwagę na barki. Nie zapadaj się w nich. Pamiętaj o ściągnięciu łopatek i otwarciu klatki piersiowej. Zostań w pozycji przez 20 sekund, rozluźnij się i powtórz ćwiczenie pięć razy.
 Kołyska - w leżeniu na brzuchu złap się za kostki. Z wydechem wyciągnij się w górę. Twoje biodra powinny zostać na podłodze. Natomiast klatka piersiowa i nogi unoszą się w górę. Wyciągaj nogi jak najwyżej. Przytrzymaj pozycję około 20 sekund. Powtórz kilka razy.

Rozciąganie nóg przynosi same korzyści
Zacznijmy od ćwiczeń rozciągających mięśnie ud.
 Skłony do przodu. Siadamy na macie. Nogi trzymamy równolegle do siebie, palce stóp kierujemy do góry. Pochylamy tułów do przodu. Jednocześnie prostujemy i wyciągamy przed siebie ręce. Wytrzymujemy kilkanaście sekund i wracamy do pozycji startowej.
 Wykrok w przód. Rozstawiamy stopy szeroko. Nie na boki, jedna noga powinna być wysunięta w przód i zgięta w kolanie. Drugą natomiast wypychamy do tyłu i próbujemy wyprostować. Nasze plecy powinny tworzyć linię prostą z biodrami, być delikatnie pochylone do przodu. Zmieniamy nogę i powtarzamy ćwiczenie.
 Rozciąganie łydek - warto poświęcić na nie kilka chwil Po rozciągnięciu ud, czas na rozciąganie łydek.
 Rozciąganie mięśni Achillesa. Unosimy ręce wysoko, ku górze. Stajemy na palcach stóp. W tej pozycji wytrzymujemy kilka sekund. Powtarzamy 10 razy.
 Rozciąganie łydki z gumą. Siadamy z wyprostowanymi w kolanach. Zaczepiamy gumę gimnastyczną na jednej ze stóp. Przyciągamy krańce gumy do siebie, jednocześnie mamy cały czas wyprostowane plecy. Ciągniemy aż do momentu, kiedy czujemy rozciąganie łydki. Trzymamy pół minuty i zmieniamy nogę.
Rozciąganie klatki piersiowej - lepiej nie bagatelizować
Ważnym elementem stretchingu są ćwiczenia na rozciąganie klatki piersiowej. Zacznijmy od łatwych ćwiczeń.
 Skręty przy futrynie. Stań przy futrynie w lekkim rozkroku. Oprzyj rękę o ramę drzwi, tak aby z tułowiem tworzyła kąt prosty. Drugą rękę opada wzdłuż tułowia. W tej pozycji wykonuj skręty tułowia w kierunku przeciwnym do rozciąganej strony. Powtórz dziesięć razy i zmień stronę.
 Rozciąganie w podparciu. Stań w bardzo szerokim rozkroku, dłonie oprzyj o podłoże. Biodra opuść jak najniżej. Staraj się przy tym odginać głowę w tył. Wytrzymaj minimum dziesięć sekund i wróć do pozycji wyjściowej.Powtórz kilka razy.
 Rozciąganie bicepsa zajmie tylko kilka chwil
Rozciąganie bicepsa - na koniec treningu
 Litera T. Stoimy prosto i rozkładamy ręce na boki. Nasze ciało tworzy literę T. Wnętrza dłoni kierujemy ku podłodze. Rotujemy nadgarstki, obracając kciuk w dół i do tyłu na tyle, ile możemy.
 Odwodzenie dłoni. Złącz dłonie za plecami. Zapleć palce w taki sposób, aby dłonie były skierowane do siebie. Odwróć nadgarstki od ciała, tak by dłonie były skierowane do podłogi. Unieś ramiona w tył, aż poczujesz rozciąganie bicepsów. Wytrzymaj 20 sekund i rozluźnij mięśnie.

Nagraj film z ćwiczeń i prześlij na adres : przemeksienko@ineria.pl


Problematyczne dolne partie brzucha

Płaski brzuch. Kto z nas o nim nie marzy? Pięknie wyrzeźbione mięśnie,
które układają się w tak zwany kaloryfer spędzają ci sen z powiek?
Zastanawiasz się, dlaczego niektórzy w ogóle nie ćwiczą i mogą pochwalić
się idealnie płaskimi dolnymi partiami brzucha? To czasem kwestia genów.
Jednak takich ludzi jest naprawdę garstka. To wyjątki potwierdzające
regułę. Często nawet bardzo szczupłe osoby borykają się z tak zwaną
oponką na brzuchu.

Dół brzucha a ćwiczenia

Aby wyrzeźbić dół brzucha musimy ćwiczyć. I to regularnie. Trening raz na
dwa tygodnie nie przyniesie wymarzonego efektu. Aby pozbyć się oponki i
móc bez wstydu eksponować dół brzucha musimy wybrać ćwiczenia, które
zaangażują wszystkie partie tej części ciała – zarówno mięśnie skośne,
proste, jak i dolne mięśnie brzucha.
Ćwiczenia na dolną partię brzucha wymagają systematyczności i
konsekwencji. Aby ćwiczyć brzuch nie potrzebujesz sprzętu czy
dodatkowego obciążenia. A to znaczy, że nie masz absolutnie żadnej
wymówki. Możesz przecież ćwiczyć w domu. Nie musisz odwiedzać siłowni.
Co więcej, możesz nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wzmacniał mięśnie
brzucha nawet poza domem! Do tej pory podczas urlopu robiłeś sobie
przerwę od jakiejkolwiek aktywności?

Dół brzucha – ćwiczenia

Przedstawiamy najlepsze ćwiczenia na dół brzucha. Dzięki tym ćwiczeniom pozbędziesz się nieatrakcyjnej oponki na brzuchu.
 Ćwiczenia na dolne partie brzucha – rolowanie. Połóż się na plecach. Wyciągnij przed siebie ramiona, stopniowo zacznij podnosić plecy. Zatrzymaj się, gdy znajdziesz się w pozycji siedzącej. Wykonaj ruch odwrotny. Opuszczaj plecy, aż znajdziesz się na macie. Ćwiczenie wykonuj bardzo wolno. Powtórz kilkanaście razy.
 Ćwiczenia na dolne partie brzucha - pulsacyjne spięcia. W leżeniu na plecach złącz ze sobą stopy podeszwami. Kolana rozstaw najszerzej jak potrafisz. Nogi trzymaj jednak kilka centymetrów nad ziemią. Unieś barki i wyciągnij wyprostowane ramiona do przodu. Zacznij pulsować mięśniami brzucha. Pamiętaj, aby przy każdym spięciu robić wydech.
 Ćwiczenia na dolne partie brzucha - deska na piłce. Oprzyj się przedramionami na piłce. Utrzymuj przedramiona jak najdalej od piłki. Przyciągaj kolana do brzucha. Raz prawe, raz lewe kolano.
 Ćwiczenia na dolne partie brzucha - nożyce. Połóż się na macie. Wyprostuj nogi i unieś je do góry na zaledwie kilka centymetrów. W tej pozycji zacznij krzyżować nogi i stopy w linii poziomej. Jeśli twój odcinek lędźwiowy traci przyczepność do maty, podłóż dłonie pod pośladki. Rób nożyce przez minutę. Odpocznij i powtórz ćwiczenie.

Dolna partia brzucha – co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do treningu? Wykonując ćwiczenia na dolną partię brzucha, pamiętaj o różnorodności. To w zasadzie podstawa każdego treningu. Ćwiczenia nie powinny być monotonne. Nie tylko dla tego, że łatwo się znudzisz. Przede wszystkim dlatego, że powtarzanie tych samych ćwiczeń wciąż i wciąż przestanie w końcu dawać efekty. Nasze mięśnie bardzo szybko przyzwyczajają się do określonego wysiłku. Urozmaicenie treningu dolnej partii brzucha jest więc
bardzo ważne. Różnorodność pozwoli też na zwiększanie liczny powtórzeń. Ponadto musisz pamiętać, że najbardziej optymalny plan treningów dolnej
partii brzucha zakłada ćwiczenia dwa lub trzy w tygodniu. W pozostałe dni mięśnie się regenerują. Dodatkowo, warto wspomóc treningi odpowiednią dietą, która przyspieszy spalanie tkanki tłuszczowej i pozwoli nam na rozsądną redukcję zbędnych kilogramów. Ostatnia wskazówka tyczy się samej techniki wykonywania ćwiczeń. Jeśli nie jesteś pewny, czy robisz ćwiczenie w odpowiedni sposób, połóż rękę pod pępkiem. Musisz czuć ściskanie mięśni bezpośrednio pod nim.

Nagraj film z ćwiczeń i prześlij na adres : przemeksienko@ineria.pl

25.03.2020
Wychowanie fizyczne dla klas: 1LO, 1C, 2C
Ćwiczenia marszu przeznaczone dla dziewcząt
Odpowiedni sposób poruszania się , ustawienie głowy z akcentowaniem długiej szyi i opuszczonych barków ,stawianie stóp w jednej linii (chód modelki) podnosi atrakcyjność sylwetki a przez to atrakcyjność w oczach innych. Marsz po linii prostej dla chłopców marsz z książką na głowie. W trakcie marszu spróbuj wykonać przysiad, a później siad bez opuszczenia książki.

Ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała
1.Test ścienny
Stań tyłem do ściany .Pięty przy ścianie staraj się przywrzeć całym ciałem do ściany. Głowa wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed siebie, barki cofnięte, opuszczone. Klatka piersiowa uwypuklona, brzuch wciągnięty , pośladki napięte, ręce opuszczone wzdłuż tułowia. Utrzymaj - tę -pozycję - swobodnie - oddychając.
2. Po przyjęciu postawy jak w poprzednim ćwiczeniu zrób krok w przód i staraj się utrzymać postawę bez kontaktu ze ścianą.
3.Stań twarzą do lustra. Przyjmij poprawną postawę. Kontroluj w lustrze ustawienie barków na jednym poziomie, symetrii prześwitów między ręką a tułowiem. Sprawdź czy pion przebiegający od brody pokrywa się z pępkiem i przebiega w równej odległości między nogami.
4. Ćwiczenie oddechowe
Siad skrzyżny .Wykonaj maksymalny wdech nosem ,a następnie jak najdłuższy wydech ustami wymawiając w trakcie wydechu literę ssss. Trudne ćwiczenie oddechowe ,które na początku nie wszystkim się udaje. Leżenie na plecach: nogi ugięte ,stopy oparte na podłodze . Palcami dłoni przytrzymaj nad ustami czystą piłeczkę do tenisa stołowego (jeśli posiadasz w domu). Wykonaj wdech nosem , a następnie wypuść powietrze ustami, starając się utrzymać piłeczkę w wąskim strumieniu nad ustami. Na początku nie wszystkim udaje się to ćwiczenie . Po opanowaniu ćwiczenia prześlij film na podany adres umieszczony na końcu.

Nauczyciele :
Renata Paczewska -renatapaczewska@gmail.com
Elżbieta Paczewska - elzbieta.paczewska@onet.pl

Klasy LOa, LOb - Edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne

Zdrowie- jest największą wartością dla człowieka. Jak to osiągnąć? Opracuj własny,osobisty plan-Model Zdrowego Stylu Życia. Przeczytaj fachowa literaturę na temat odżywiania, aktywności fizycznej, stresu i uzależnień. Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej www.lider.szs.pl Przykładowe mini decyzje podejmowane w ramach prac nad Osobistym Modelem Zdrowego Stylu Życia.

Odżywianie się

Zjem co najmniej jedno jabłko ,lub wypiję szklankę soku owocowego. Wypiję codziennie co najmniej szklankę mleka (jeszcze lepiej dwie szklanki) kefiru, jogurtu, maślanki. Zawsze będę podczas obiadu jadł surówki z jarzyn Ograniczę jedzenie słodyczy(do np. 2-3 razy w tygodniu)

Aktywność fizyczna i hartowanie się

Opracuję dla siebie plan treningów fizycznych na pierwszy miesiąc (pomocne w tym celu będą aplikacje ćw na poszczególne partie mięśni

Problem stresu i dystresu

Kiedy spotka mnie przykrość, nie zareaguję agresywnie. Nauczę się odmawiać stanowczo ,ale grzecznie(asertywne zachowanie). Kiedy nie będę w stanie rozwiązać jakiegoś poważnego problemu ,wykonam inne zadanie ,może mniej pilne ale równie ważne.

4. Uzależnienia

Zakładam, że jesteś wolny od uzależnień ,ale jeśli masz takie problemy wiedz, że musisz sam podjąć decyzję ,aby przestać szkodzić samemu sobie. Nikt tak naprawdę Ciebie w tym nie zastąpi.

Przykładowa karta ( różne szczegółowe informacje znajdziesz na www.lider.szs.pl)

Problem

Diagnoza –

Jakie popełniam błędy

Co mogę i chcę zrobić natychmiast

Co chciałbym zrobić później.

Kiedy?

1 Właściwe odżywianie się

2.Systematyczna aktywność fizyczna

3.Umiejętność ograniczenia ujemnych skutków stresu

4.Wyeliminowanie uzależnień

Uwaga!

-w kolumnie II ( Diagnoza) wpisz to co wydaje Ci się oczywiste i co możesz zaliczyć do swoich błędów .

-w kolumnie III wpisz co możesz zrobić już teraz ,tylko to co chcesz i co możesz rzeczywiście zmienić w swym zachowaniu od zaraz.

-w kolumnie IV co chciałbyś zrobić później – kiedy?

Osobisty Model Zdrowego Stylu Życia nie jest ani doskonały ,ani ostateczny. Pracuj nad nim dalej!

Kontakt do nauczycieli:

elzbieta.paczewska@onet.pl

renatapaczeswka@gmail.com


Wszystkie klasy - pomoc psychologiczno-pedagogiczna
KONTAKT Biblioteka - agnieszka.kolczwardega@interia.pl


Drodzy Uczniowie i Rodzice
Trudna sytuacja w jakiej obecnie się znajdujemy może rodzić niepewność, lęk czy inne skrajne emocje. Dla utrzymania równowagi psychicznej niezwykle ważny jest kontakt z drugą osobą, każdy z Was ma kogoś na kogo może liczyć, komu ufa, kto dobrze radzi sobie w niesprzyjających okolicznościach. Rozmowa z taką osobą, wymiana poglądów czy rzeczowa dyskusja o zaistniałej sytuacji może pomóc utrzymać równowagę, a tym samym wpłynąć na poprawę samopoczucie. Pamiętajcie przy tym, aby kontakt ten odbywał się z zachowaniem należytych środków ostrożności. Jeśli są to osoby spoza domu, w którym mieszkacie skorzystajcie z dostępnych technologii – telefon, Messenger, Skype czy inne środki telekomunikacyjne. Korzystajcie ze sprawdzonych źródeł informacji na temat aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem, np. strony https://www.gov.pl/web/koronawirus, https://gis.gov.pl, https://www.who.int.
Nie przeglądajcie nieustannie Internetu i nie czytajcie artykułów z krzykliwymi tytułami, gdyż to w znacznym stopniu nakręca spiralę strachu i paniki. Przestrzegajcie zaleceń
epidemiologicznych, nie narażajcie siebie i innych na niepotrzebne ryzyko wychodząc do sklepów czy na spotkania ze znajomymi, dołączcie do akcji #ZostańWDomu!
Bądźcie odpowiedzialni! Ta sytuacja może być dobrą lekcją empatii, wrażliwości i właśnie odpowiedzialności za wspólnotę: rodzinną, klasową czy sąsiedzką. Nasze zachowania przekładają się bezpośrednio na rozprzestrzenianie wirusa, a więc na życie i zdrowie innych ludzi. Czas spędzony w domu warto przeznaczyć na nadrobienie zaległości edukacyjnych oraz zrealizowanie materiału zadanego przez nauczycieli, czytanie ciekawych książek czy oglądanie filmów oraz na wykonywanie różnych czynności domowych. Brak aktywności, wysiłku, monotonia mogą powodować obniżenie nastroju lub apatię.
Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy lub wsparcia zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomości prosimy kierować na adres:
sosw3pomoc@gmail.com
Pedagog - Anna Kalemba-Piętka
Psycholog - Monika Mihal

Profil do kontaktu z psychologiem https://www.facebook.com/monika.mihal.3
Profil do kontaktu z pedagogiem : https://www.facebook.com/anna.kalembapietka
oraz e-mail. sosw3pomoc@gmail.com

Biblioteka szkolna
KONTAKT Biblioteka - agnieszka.kolczwardega@interia.pl


Drodzy uczniowie,
w tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich, od dziś będziemy spotykać się wirtualnie.
Chciałabym umilić Wam ten trudny czas, dlatego będę umieszczać dla Was ciekawe propozycje jak go spędzić w Internecie. Coś do pooglądania, posłuchania i przeczytania.
Na dziś, oto one:
- Do zwiedzania - Muzeum w Waszyngtonie, w Przemyślu :-). https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en
- Do posłuchania z młodszym rodzeństwem, popularna bajka – Jaś i Małgosia
- Do zrobienia – rysowanki, dla małych i dużych:
I oczywiście :-) do poczytania – Saga o zbóju Twardokęsku, autorstwa Anny Brzezińskiej:

27.03.2020 Zapraszam was po raz kolejny do "Wirtualnej Biblioteki".
Tym razem - dla maturzystów i nie tylko. :-)
“Pan Tadeusz”, autorstwa Adama Mickiewicza: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/
“Dziady”, również autorstwa naszego wieszcza: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/
“Lalka”, Bolesława Prusa: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka/
“Wesele”, Stanisława Wyspiańskiego: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele/
“Kordian”, Juliusza Słowackiego: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian/
A jako bonus - darmowy bilet wstępu do Kopalni Soli w Wieliczce - oczywiście, wirtualnie :-). https://www.ai360.pl/panoramy/278

30.03.2020 Dzisiaj przedstawiam Wam kolejną część lektur z internetu. :-)

W ramach kreatywnego spędzenia czasu:
- https://mamotoja.pl/jak-zrobic-wielkanocnego-kurczaczka-z-wloczki,filmy-DIY-film,891,r22p1.html

01.04.2020
Lektury do matury cz1.
Poziom podstawowy
1. Literatura polska
Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)
Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
Daniel Naborowski – wybór wierszy
Wacław Potocki – wybór wierszy
Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
Adam Mickiewicz Romantyczność
Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz Dziady cz. III
Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
Adam Mickiewicz – wybór wierszy
Juliusz Słowacki – wybór wierszy
Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
Bolesław Prus Lalka
Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
Eliza Orzeszkowa Gloria victis
Maria Konopnicka Mendel Gdański
Bolesław Prus Kamizelka
Henryk Sienkiewicz Potop
Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy
Jan Kasprowicz – wybór wierszy
Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
Stanisław Wyspiański Wesele
Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
Stefan Żeromski Przedwiośnie
Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
Zofia Nałkowska Granica
Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
Bolesław Leśmian – wybór wierszy
Julian Tuwim – wybór wierszy
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy
Czesław Miłosz – wybór wierszy
Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
Zbigniew Herbert – wybór wierszy
Miron Białoszewski – wybór wierszy
Wisława Szymborska – wybór wierszy
Stanisław Barańczak – wybór wierszy
Jan Twardowski – wybór wierszy
Sławomir Mrożek Tango
Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. Literatura powszechna
Sofokles Król Edyp
Horacy – wybór pieśni
William Szekspir Makbet
Molier Świętoszek
Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
Joseph Conrad Jądro ciemności
Albert Camus Dżuma
Na poziomie rozszerzonym obowiązują te same lektury, co na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. Literatura polska
Jan Kochanowski Treny
Juliusz Słowacki Kordian
Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

2. Literatura powszechna
Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła
Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
Franz Kafka Proces
Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata


02.04.2020
Lektury:
Pochwała stworzenia św. Franciszka http://www.fratefrancesco.org/escr/cantico/pol.htm

03.04.2020
LEKTURY DO MATURY CZ 2.
1.LITERATURA POLSKA


06.04.2020
Lektury do matury
http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2013_12/59206/ferdydurke__teatr_powszechny_lodz_2001.pdf

07.04.2020
Lektury do matury - polskie.

Opowiadania Tadeusz Borowski


08.04.2020


09.04.2020
Tradycje wielkanocne w Polsce:


10.04.2020
24 FAJNE POMYSŁY NA WIELKANOC !!! ;)))


14.04.2020
Sztuka w internecie, czyli zwiedzaj muzea i galerie online

15.04.2020
Zbigniew Herbert - wybór wierszy https://poezja.org/wz/Herbert_Zbigniew/
Miron Białoszewski - wybór wierszy https://poezja.org/wz/Bia%C5%82oszewski_Miron/
Wisława Szymborska - wybór wierszy https://poezja.org/wz/Szymborska_Wis%C5%82awa/106/Nic_dwa_razy
Stanisław Barańczak - twórczość https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-baranczak

Jan Twardowski - wiersze https://poezja.org/wz/Twardowski_Jan/
Stanisław Mrożek- twórczość https://culture.pl/pl/tworca/slawomir-mrozek
Hanna Krall - twórczość https://culture.pl/pl/tworca/hanna-krall


16.04.2020
Literatura powszechna:
- Sofokles


20.04.2020

J. Conrad - twórczość

https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
https://dzieje.pl/postacie/joseph-conrad-1857-1924

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/conrad-jadro-ciemnosci.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%85dro_ciemno%C5%9Bci
https://www.bryk.pl/lektury/joseph-conrad/jadro-ciemnosci.streszczenie-krotkie
https://streszczenia.pl/lektura/jadro-ciemnosci/opracowanie/problematyka/

A. Camus - twórczość
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://kultura.onet.pl/wiadomosci/koronawirus-albert-camus-kim-byl-autor-dzumy-zyciorys-i-najwazniejsze-ksiazki/fbw2zkz
http://www.jagiello-debica.edu.pl/index.php/biografie-j-polski/157-albert-camus

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCuma_(powie%C5%9B%C4%87)
https://lubimyczytac.pl/cytaty/4817417/ksiazka/dzuma

https://www.youtube.com/watch?v=rBORhPLkOQ8
https://www.youtube.com/watch?v=onvCcvY-JCw


21.04.2020
Stanisław Ignacy Witkiewicz
https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-ignacy-witkiewicz-witkacy
https://lubimyczytac.pl/cytaty/23202/autor/stanislaw-ignacy-witkiewicz
https://www.ryszardlebmor.com/pl/text/12,2-Witkacy_-_Stanislaw_Ignacy_Witkiewicz_-_cytaty.php
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00mFRgNIW-UmOGTE2gFkLbJ1w7vmw:1587374446659&q=Witkacy+zdj%C4%99cia&sa=X&ved=2ahUKEwj61JLQ1vboAhVN3qQKHYiLDY4Q1QIoCXoECAwQCg&biw=1034&bih=588
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/witkacy-pozegnanie-jesieni/
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/szewcy.pdf
https://culture.pl/pl/dzielo/stanislaw-ignacy-witkiewicz-nowe-formy-w-malarstwie-i-wynikajace-stad-nieporozumienia
http://www.witkacy.pl/teatr/witkacy


22.04.2020

23.04.2020
23.04.2020 TO ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
24.04.2020

27.04.2020
Literatura dla młodego czytelnika:

28.04.2020
Literatura do słuchania:
04.05.2020

05.05.2020

06.05.2020
PRZYDATNE UMIEJĘTNOŚCI

07.05.2020
Ciekawostki naukowe dla każdego :)

08.05.2020

11.05.2020
Historia książki....

12.05.2020
Katarzyna Bonda - do posłuchania
"Miłość leczy rany"
https://www.youtube.com/watch?v=hHTD1lkQiSI
"Zranić marionetkę"
https://www.youtube.com/watch?v=5lxZ2Ep7OIE

13.05.2020
18.05.2020
100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II ...
Życie i twórczość.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

19.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

25.05.2020

26.05.2020

27.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

01.06.2020
DZIEŃ DZIECKA :)
http://www.czerniejewo.org/pdf/historia_dnia_dziecka.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka
https://mamopracuj.pl/18-pomyslow-na-pelen-atrakcji-dzien-dziecka/

02.06.2020
Literatura młodzieżowa .
https://czytajpl.pl/2017/08/12/top-10-ksiazek-mlodziezowych/
https://panikultura.pl/17-ksiazek-dla-chlopakow-starszych-i-mlodszych/
https://www.domnaglowie.pl/powiesc-dla-nastolatka/
https://kultura.gazetaprawna.pl/galerie/646300,duze-zdjecie,2,100-najlepszych-ksiazek-dla-nastolatkow.html

03.06.2020
Motyw dziecka w literaturze.
https://klp.pl/motywy-literackie/ser-77.html
https://www.polskina5.pl/motyw_dziecka_w_literaturze
http://www.21los.tarnow.pl/wp-content/uploads/2018/12/MOTYW-DZIECI%C5%83STWA.pdf
http://aleklasa.pl/tag/motyw-dziecka-w-literaturze

04.06.2020
Motyw ojca w literaturze.
https://www.epoki-literackie.pl/motywy-literackie/motyw-ojca/
https://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk-polski/motywy/6765-motyw-ojca-w-literaturze-od-dziel-najdawniejszych-po-literature-wspolczesna.html
http://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-literatury-xx-wieku-c234-praca-domowa-w-liceum/ojciec-w-literaturze
https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/motywy-literackie/1543-motyw-ojca

05.06.2020
MOTYW RODZINY W LITERATURZE .
https://studiowac.pl/17986/motyw-rodziny-w-literaturze/https://www.eduteka.pl/doc/motyw-rodziny-w-literaturze
https://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk-polski/prace-przekrojowe/16418-literackie-przedstawienie-rodziny-w-utworach-roznych-epok.html
https://sciaga.pl/tekst/112231-113-literackie-portrety-rodzin-przedstaw-na-wybranych-przykladach

08.06.2020
Literatura podróżnicza. cz.1
Co to takiego?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_podr%C3%B3%C5%BCnicza
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6077/1/Z_Bednarek_Odkrywca_tubylec_pisarz%20%E2%80%93%20literatura_podroznicza_jako_zrodlo_wiedzy_o_czlowieku.pdf
http://literaturaiprasa.eu/czym-jest-powiesc-podroznicza/

09.06.2020
Literatura podróżnicza cz2.
Ciekawe propozycje. ..
https://czasnawywczas.pl/praktyczne/lista-lektur-dobrego-podroznika-ktore-ksiazki-warto-spakowac-do-plecaka/
https://czasnawywczas.pl/praktyczne/lista-lektur-dobrego-podroznika-ktore-ksiazki-warto-spakowac-do-plecaka/
https://podrozniczo.pl/top-10-ksiazek-podrozniczych-subiektywny-przeglad-2014/

10.06.2020
Literatura podróżnicza cz3.
AUDIOBOOKI .
https://www.youtube.com/watch?v=4YoMwLYSjmg&list=PLC7D46F672ADC021D
https://www.youtube.com/watch?v=GZqH4ugSP7Q&list=PLC7D46F672ADC021D&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4tZ10bjcJG0&list=PLC7D46F672ADC021D&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dYvTmqQTybo&list=PLC7D46F672ADC021D&index=6

15.06.2020
Ciekawe pod podróże .
1.Tomasz Mackiewicz.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Mackiewicz
https://www.youtube.com/watch?v=5RVKvduoSM8
https://www.youtube.com/watch?v=7ayrmzjz_4g&list=RDCMUCpiBuU6OV914ZUap0-3ETOg&start_radio=1&t=38

16.06.2020
Ciekawe podróże.
1. K.Wielicki.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Wielicki
https://www.youtube.com/watch?v=IBsw8DiQrxM
https://www.youtube.com/watch?v=kNxKozryUnY

17.06.2020
Alpiniści - ciekawe podróże .
J. Kukuczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kukuczka
https://www.youtube.com/watch?v=zE0IU19Evhw
https://www.youtube.com/watch?v=ifU_A1233Lo
https://www.przegladsportowy.pl/ps-historia/jerzy-kukuczka-historia-polskiego-himalaisty/f395j2m

18.06.2020
Alpiniści - Wanda Rutkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Rutkiewicz
https://www.national-geographic.pl/traveler/wywiady/wanda-rutkiewicz
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,466,osoba_wanda_rutkiewicz.html?u=os_czasu.html
https://www.youtube.com/watch?v=csLVUKOgudA


19.06.2020

Polscy alpiniści .
https://sport.tvp.pl/48012032/top-10-najlepsi-polscy-himalaisci-jerzy-kukuczka-krzysztof-wielicki-leszek-cichy-wanda-rutkiewicz
https://polskatimes.pl/od-kurtyki-do-bargiela-10-najwybitniejszych-polskich-himalaistow-galeria/ar/13707887
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Cichy
https://www.national-geographic.pl/ludzie/gory-mozna-przezywac-na-bardzo-rozne-sposoby-leszek-cichy-zywa-legenda-himalaizmu


22.06.2020

Literatura wakacyjna cz1.
http://firmowy-spis.pl/
https://kulturalnemedia.pl/literatura/wakacyjny-niezbednik-czyli-10-top-ksiazek-na-lato/
http://informator-czytelniczy.blogspot.com/2016/07/wakacyjny-must-have-literatura-kobieca.html

23.06.2020
Motyw ojca w literaturze .
https://szlakami.pl/motyw-ojca-w-literaturze/
http://motywyliterackie.pl/a-112.html

24.06.2020
Literatura wakacyjna cz2.
https://niestatystyczny.pl/2019/06/15/najlepsze-ksiazki-na-lato-czyli-co-czytac-na-wakacjach/https://sukcespisanyszminka.pl/ksiazki-na-wakacje/
http://miastoksiazek.net/co-czytac-na-urlopie-obszerna-lista-ksiazek-na-lato/

25.06.2020
Ciekaw miejsca do zwiedzania.
https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,11818231,50-miejsc-w-polsce-ktore-trzeba-zobaczyc.html
https://kolemsietoczy.pl/podkarpackie-przemysl-ciekawe-miejsca-atrakcje-zabytki-forty-co-zobaczyc-podparpackim-przemyslu/
https://www.fly4free.pl/top15-miejsc-na-swiecie-ktore-musisz-zobaczyc/Biblioteka szkolna informuje:
2 czerwca - (wtorek) biblioteka przyjmuje zwroty: od 11 do 14
Zwroty klas:
- maturalne
- policealne
4 czerwiec- ( czwartek) biblioteka przyjmuje zwroty: od 13 do 16
Zwroty klas licealnych.
9 czerwca - ( wtorek) biblioteka przyjmuje zwroty: od 11 do 14
Zwroty klas branżowych.
16 czerwca - ( wtorek) biblioteka przyjmuje zwroty: od 11 do 14
Zwroty dla klas technikum.

18 czerwca - ( czwartek) od 13 do 16
Termin ostateczny zwrotów !

Po tym terminie zwroty będą przyjmowane po wakacjach !

Kółko plastyczno-komputerowe

17 III temat: „Cztery pory roku” technika dowolna, format A4; konkurs szkolny

24 III temat: „Mural prezentujący czasy panowania króla Kazimierza Wielkiego” technika dowolna, format A4. Konkurs pozaszkolny.

31 III temat: „Na szkle malowane 2020”pod hasłem: 450 lat Głogowa Małopolskiego. Konkurs pozaszkolny. ( www.mgdk.pl )

08.04.2020

4 temat:"40- lecie powstania Solidarności" plakat, technika dowolna

"Nasi wielcy rodacy kardynał S. Wyszyński i Św. Jan Paweł II" technika dowolna, format A4