Edukacja i rehabilitacja

Zapytanie ofertowe na rok 2022-2023

Poniżej znajdują się WSZYSTKIE zamówienia publiczne oraz ich unieważnienia od 24.06.2022
Ponowne Zapytanie ofertowe na dostawę produktów żywnościowych 13.07.2022

Przemyśl 13.07.2022r

Ponowne zapytanie ofertowe

na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2022/2023

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu 37-700 Przemyśl ul. Kapitulna 4, woj. podkarpackie, tel. 016 678 30 94, fax. 016 678 30 94,

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw3.edu.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2022/2023

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na pakiety: - pakiet nr 2 - nabiał - pakiet nr 4 - przyprawy i koncentraty - pakiet nr 5 - pozostałe artykuły żywnościowe, pakiet nr 6 – pieczywo, pakiet nr 7- ryby i ich przetwory.

II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3 , 15800000-6,15400000-2,15600000-4,15800000-6, 15810000-9,15200000-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 23.06.2023r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź.zm.). 6. Złożą oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy prawo zamówień publicznych.

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ, (w przypadku składania oferty wspólnie wymóg dotyczy wszystkich wspólników).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosw3.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna 4 37-700 Przemyśl (sekretariat).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: w nieprzekraczalnym terminie do 27.07.2022r. godzina 10,00 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu ul. Kapitulna 4 37-700 Przemyśl (sekretariat) lub email sosw3@um.przemysl.pl

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 2- nabiał

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.06.2023r.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet nr 4- przyprawy i koncentraty.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6,

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.06.2023r.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet nr 5- pozostałe artykuły żywnościowe.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15400000-2,,15600000-4, 15800000-6.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.06.2023r.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet nr 6- pieczywo

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.06.2023r.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet nr 7- ryby i ich przetwory

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15200000-0

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.06.2023r.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Dyrektor

mgr Barbara Jabłońska

Zapytanie i Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 1 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 3 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 4 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 5 do pobrania TUTAJ

Zapytanie ofertowe na dostawę produktów żywnościowych 28.06.2022
Zapytanie do pobrania TUTAJ
Specyfikacja do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 1 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 3 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 4 do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 5 do pobrania TUTAJ