Edukacja i rehabilitacja

Kodeks etyki

Załącznik nr II do Zarządzenia nr 31/2010

Dyrektora SOSW nr 3

w Przemyślu

z dnia 31.12.2010r.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 3

IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

W PRZEMYŚLU

PREAMBUŁA.

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego

w Przemyślu.

Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu.

Kodeks Etyczny pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu;

2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu;

3) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu; posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593

ze zmianami) oraz nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

ZASADY OGÓLNE.

Artykuł 1

1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Ośrodka w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

Artykuł 2

1. Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej.

2. Za uniwersalne zasady powszechnie stosowane przyjmuje bezstronność, obiektywizm, praworządność, uczciwość, rzetelność, lojalność, przejrzystość, skuteczność i odpowiedzialność.

3. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

4. Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i własnej.

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW.

Artykuł 3

1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.

2. Pracownik w szczególności:

1) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z wrażliwością, mając na względzie wiek, zdolność rozumienia przez klienta skomplikowanych przepisów,

2) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,

3) nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie, w ramach swoich kompetencji,

4) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą,

5) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami,

6) traktuje klientów w podobnych okolicznościach w taki sam sposób,

7) jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia,

8) racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem Ośrodka i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie,

9) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,

10) jest lojalny wobec swoich zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek,

11) pamięta, iż schludny i estetyczny wygląd stanowi ważny element w kontaktach z interesantami,

12) dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY.

Artykuł 4

1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy.

2. Pracownik w szczególności:

1) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy,

2) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Ośrodku,

3) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

4) jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów,

5) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji,

6) przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom w pracy.

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI.

Artykuł 5

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności, czy też korupcji.

2. Pracownik w szczególności:

1) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom,

2) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,

3) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,

4) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,

5) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści,

6) udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,

7) nie ujawnia informacji poufnych (w tym stanowiących tajemnicę służbową i tajemnicę pracodawcy) ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

ZASADA NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ.

Artykuł 6

1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.

2. Pracownik w szczególności:

1) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych,

2) rzetelnie realizuje zwoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy,

3) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych,

4) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Artykuł 7

1. Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

2. Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszego kodeksu pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną zgodnie z aktami prawnymi będącymi podstawą jego opracowania:

a) ustawą o pracownikach samorządowych;

b) ustawą Karta Nauczyciela;

c) ustawą o systemie oświaty;

d) Regulaminem Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu.