Edukacja i rehabilitacja

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im Kazimierza Wielkiego w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu.

Data publikacji strony internetowej: 11.05.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.02.2021

Statut po względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

·       Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF.

·       Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym.

Wyłączenia:

·       Multimedia nadawane na żywo

·       Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.

·       Skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed dniem 23 września 2019r. (treści niewykorzystane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019r. przebudowom i  zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji).

·       Mapy.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.02.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Jakub Kwolek

(adres poczty elektronicznej: sosw3@um.przemysl.pl)

 

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 16 678 30 96

Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:

·       zgłoszenia uwagi dotyczącej dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·       zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu,

·       złożenie wniosku o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

·       dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·       wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·       wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającą,

·       wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

Do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kapitulnej 4, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi przeszklone jednoskrzydłowe o szerokości ok. 105 cm., otwierają się  automatycznie dzięki  czujnikowi ruchu. Nad wyjściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących.  Bezpośrednio po przekroczeniu głównego wejścia znajduje się punkt kontrolny w którym pracownik Ośrodka  służy pomocą osobom niepełnosprawnym. Hol wejściowy prowadzi do dwóch wind.

Do budynku można wejść również drugim wejściem, które znajduje się od strony Tatarskiej.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Placówka składa się z dwóch połączonych budynków, pierwszy posiada 7 kondygnacji, drugi 3 kondygnacje i dzięki zainstalowanym windom, pochylni oraz istniejącym korytarzom o szerokości 4 metrów, Ośrodek jest wolny od barier architektonicznych.

3. Opis dostosowań.

W placówce jest do dyspozycji 6 toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, pięć toalet wyposażonych jest w przyzywowy system optyczno-dźwiękowy. W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (tylko w jednej windzie), ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Obok tylnego wejścia, które położone jest od ulicy Tatarskiej znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń w placówce można wejść z psem asystującym i psem pomocnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.

Osoby niesłyszące, mające trudności w komunikowaniu się, mogą na miejscu skorzystać z pomocy tłumacza migowego.