Edukacja i rehabilitacja

Kierunki kształcenia:


Liceum Ogólnokształcące


Szkoła branżowa I stopnia  - zawód CUKIERNIK


Podczas 3-letniej nauki zawodu, uczniowie zdobywają wiedzę z technologii produkcji cukierniczej, obsługi niezbędnych maszyn i urządzeń, procesów produkcji, różnych metod wypiekania i przygotowywania ciast i deserów, ich ozdabiania i podstaw przedsiębiorczości. Co wazne, odbywają także praktyki w szkolnej pracowni. Po zakończeniu nauki, przystępuje się do egzaminu zawodowego.
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik musi równiez sprawować nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty oraz wybór najlepszych jakościowo składników. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów. 
Możliwości zatrudnienia:
Cukiernik moze być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spozywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie, a takze u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub restauracji, w hotelach, albo sam otworzyć własną cukiernię.

ZOBACZ FILM O   SOSW3 !!!   (kliknij)Technikum - zawód TECHNIK REKLAMY      Nowość!!   Nowość!!

 Cykl nauczania: 5 lat

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Jako pracownik penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe, gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.


Technik organizacji reklamy będzie przygotowany do podjęcia pracy między innymi:

w agencji reklamowej,

działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw,

w biurze ogłoszeń środków masowego przekazu,

w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, prasa),

sklepach internetowych,

prowadząc własną działalność gospodarczą.Szkoła Policealna - zawód TECHNIK ADMINISTRACJI


Podczas 2-letniej nauki zawodu uczniowie uczą się m.in. znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości.
Możliwości zatrudnienia:
Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.
Perspektywa
Jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wciaz rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.
Rekrutacja


Dlaczego właśnie u nas?

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Przemyślu jest placówką kształcą młodzież niepełnosprawną ruchowo, w wieku od 13 do 24 lat, na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjanych. Jest to jedna z dwóch publicznych placówek tego typu w Polsce, co decyduje o jej ponadregionalnym charakterze – do ośrodka przyjmowani są uczniowie z Przemyśla jak i bardzo odległych miejscowości.

Baza placówki umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach, o kulach lub balkonikach – służą temu podjazdy i windy, a także odpowiednio przystosowane klasy, pracownie, stołówka, korytarze, pokoje mieszkalne i łazienki.

W naszym ośrodku realizowane są programy nauczania szkół masowych, jednak z uwagi na charakter placówki, młodzież uczy się w mało liczebnych klasach. Umożliwia to indywidualizację procesu nauczania oraz dostosowanie form i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów. 

Proces uczenia się przebiega pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym i rozwijającym zainteresowania uczniów. 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych, m. in. w pracowni biologiczno – chemicznej, fizycznej, komputerowej, multimedialnym laboratorium języków obcych i pracowni cukierniczej. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji zasoby biblioteki, której księgozbiór liczy ponad 16 tys. woluminów oraz Internetowe Centrum Edukacji Multimedialnej mieszczące się w czytelni.

Elementem wyróżniającym ośrodek spośród innych placówek oświatowych Podkarpacia jest kompleksowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej. Stąd w jednym miejscu szkoła, baza noclegowa, pomoc psychologiczna oraz możliwość usprawniania fizycznego w oparciu o rozbudowaną bazę rehabilitacyjną, w której skład wchodzą: basen rehabilitacyjny, sala gimnastyczna, sala do kinezyterapii oraz terapii multisensorycznej. Pod okiem nauczycieli - rehabilitantów wychowankowie mają możliwość usprawniania motorycznego zarówno w trakcie zajęć wychowania fizycznego jak i zajęć pozalekcyjnych. Specjalistyczną rehabilitację zapewnia wychowankom Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który mieści się w budynku Ośrodka, co jest dużym udogodnieniem zarówno dla uczniów jak i ich rodziców.

 W ramach współpracy z Zakładem młodzież ma możliwość poddania się badaniom lekarskim w poradni rehabilitacyjnej i systematycznego korzystania z rehabilitacji leczniczej w gabinetach fizjoterapii SP ZOZ (w budymku szkoły)

Ośrodek dysponuje bazą noclegową z zapewnioną całodobową opieką wychowawczą i pielęgniarską. Dzięki wsparciu PFRON i organu prowadzącego, część mieszkalna placówki została w ostatnich latach zmodernizowana i wyposażona w nowe meble oraz specjalistyczny sprzęt sanitarny, niezbędny do obsługi osób niepełnosprawnych. Rodzice uczniów mieszkających w ośrodku ponoszą tylko koszty całodziennego wyżywienia, natomiast nie płacą za pobyt w internacie. 

Uczniowie z Przemyśla mający trudności w poruszaniu się, dowozeni są szkolnym busem..


Rekrutacja
W ramach zajęć organizowanych w internacie wychowankowie placówki mają możliwość twórczego spędzania czasu w warsztacie terapii zajęciowej, który daje im szansę na rozwój zdolności manualnych i zaprezentowania swoich wytworów na zewnątrz.


Zasady rekrutacji do szkół w SOSW nr 3 w Przemyślu

1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne do rekrutacji - TUTAJ
2. Przyjmowanie uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 5  - TUTAJ
3. Przyjmowanie uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego  - TUTAJ
4. Przyjmowanie uczniów do Technikum Specjalnego Nr 1  - TUTAJ
5. Przyjmowanie uczniów do Szkoły Policealnej  - TUTAJ
Wniosek o przyjęcie do szkoły (.pdf)  - do pobrania tutaj.Wniosek o przyjęcie do internatu (.pdf)  - do pobrania tutaj.

 

  


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM NR 3
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W PRZEMYSLU

 Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023-2024 w SOSW 3
Rekrutacja
Rekrutacja
Terminy rekrutacji do szkoły policealnej na rok szkolny 2023-2024 w SOSW 3
Rekrutacja
Rekrutacja