Edukacja i rehabilitacja

Kierunki kształcenia:


Liceum Ogólnokształcące


Szkoła branżowa I stopnia  - zawód CUKIERNIK


Podczas 3-letniej nauki zawodu, uczniowie zdobywają wiedzę z technologii produkcji cukierniczej, obsługi niezbędnych maszyn i urządzeń, procesów produkcji, różnych metod wypiekania i przygotowywania ciast i deserów, ich ozdabiania i podstaw przedsiębiorczości. Co wazne, odbywają także praktyki w szkolnej pracowni. Po zakończeniu nauki, przystępuje się do egzaminu zawodowego.
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik musi równiez sprawować nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty oraz wybór najlepszych jakościowo składników. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów. 
Możliwości zatrudnienia:
Cukiernik moze być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spozywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie, a takze u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub restauracji, w hotelach, albo sam otworzyć własną cukiernię.

ZOBACZ FILM O   SOSW3 !!!   (kliknij)Technikum - zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY      Nowość!!   Nowość!!

 Cykl nauczania: 4 lata

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Jako pracownik penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe, gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych - odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności rozpoznawania rynku produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej. Stosowanie narzędzi marketingu oraz  metod kalkulacji cen. Uczeń potrafi negocjować, przygotować umowy i prowadzić dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych.

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  - odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności doboru  narzędzia promocji, określanie celu przekazu reklamowego i  mechanizmów wpływających na tworzenie reklamy oraz  stosowanie różnych form i środków projektowania reklamy. Uczeń potrafi stosować przepisy prawa autorskiego, dobiera nośniki i media reklamy do przyjętej strategii reklamy. Określa metody i techniki produkcji reklamy, przestrzega standardów jakości pracy, opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy. Poprawnie określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników.


Technik organizacji reklamy będzie przygotowany do podjęcia pracy między innymi:

w agencji reklamowej,

działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw,

w biurze ogłoszeń środków masowego przekazu,

w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, prasa),

sklepach internetowych,

prowadząc własną działalność gospodarczą.Szkoła Policealna - zawód TECHNIK ADMINISTRACJI


Podczas 2-letniej nauki zawodu uczniowie uczą się m.in. znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości.
Możliwości zatrudnienia:
Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.
Perspektywa
Jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wciaz rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.
Rekrutacja


Dlaczego właśnie u nas?

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Przemyślu jest placówką kształcą młodzież niepełnosprawną ruchowo, w wieku od 13 do 24 lat, na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjanych. Jest to jedna z dwóch publicznych placówek tego typu w Polsce, co decyduje o jej ponadregionalnym charakterze – do ośrodka przyjmowani są uczniowie z Przemyśla jak i bardzo odległych miejscowości.

Baza placówki umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach, o kulach lub balkonikach – służą temu podjazdy i windy, a także odpowiednio przystosowane klasy, pracownie, stołówka, korytarze, pokoje mieszkalne i łazienki.

W naszym ośrodku realizowane są programy nauczania szkół masowych, jednak z uwagi na charakter placówki, młodzież uczy się w mało liczebnych klasach. Umożliwia to indywidualizację procesu nauczania oraz dostosowanie form i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów. 

Proces uczenia się przebiega pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym i rozwijającym zainteresowania uczniów. 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych, m. in. w pracowni biologiczno – chemicznej, fizycznej, komputerowej, multimedialnym laboratorium języków obcych i pracowni cukierniczej. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji zasoby biblioteki, której księgozbiór liczy ponad 16 tys. woluminów oraz Internetowe Centrum Edukacji Multimedialnej mieszczące się w czytelni.

Elementem wyróżniającym ośrodek spośród innych placówek oświatowych Podkarpacia jest kompleksowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej. Stąd w jednym miejscu szkoła, baza noclegowa, pomoc psychologiczna oraz możliwość usprawniania fizycznego w oparciu o rozbudowaną bazę rehabilitacyjną, w której skład wchodzą: basen rehabilitacyjny, sala gimnastyczna, sala do kinezyterapii oraz terapii multisensorycznej. Pod okiem nauczycieli - rehabilitantów wychowankowie mają możliwość usprawniania motorycznego zarówno w trakcie zajęć wychowania fizycznego jak i zajęć pozalekcyjnych. Specjalistyczną rehabilitację zapewnia wychowankom Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który mieści się w budynku Ośrodka, co jest dużym udogodnieniem zarówno dla uczniów jak i ich rodziców.

 W ramach współpracy z Zakładem młodzież ma możliwość poddania się badaniom lekarskim w poradni rehabilitacyjnej i systematycznego korzystania z rehabilitacji leczniczej w gabinetach fizjoterapii SP ZOZ (w budymku szkoły)

Ośrodek dysponuje bazą noclegową z zapewnioną całodobową opieką wychowawczą i pielęgniarską. Dzięki wsparciu PFRON i organu prowadzącego, część mieszkalna placówki została w ostatnich latach zmodernizowana i wyposażona w nowe meble oraz specjalistyczny sprzęt sanitarny, niezbędny do obsługi osób niepełnosprawnych. Rodzice uczniów mieszkających w ośrodku ponoszą tylko koszty całodziennego wyżywienia, natomiast nie płacą za pobyt w internacie. 

Uczniowie z Przemyśla mający trudności w poruszaniu się, dowozeni są szkolnym busem..


Rekrutacja
W ramach zajęć organizowanych w internacie wychowankowie placówki mają możliwość twórczego spędzania czasu w warsztacie terapii zajęciowej, który daje im szansę na rozwój zdolności manualnych i zaprezentowania swoich wytworów na zewnątrz.


Zasady rekrutacji do szkół w SOSW nr 3 w Przemyślu

1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne do rekrutacji - TUTAJ
2. Przyjmowanie uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 5  - TUTAJ
3. Przyjmowanie uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego  - TUTAJ
4. Przyjmowanie uczniów do Technikum Specjalnego Nr 1  - TUTAJ
5. Przyjmowanie uczniów do Szkoły Policealnej  - TUTAJ

Wniosek do pobrania tutaj.

 

  


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM NR 3
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W PRZEMYSLU

 Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020-2021 w SOSW 3 do pobrania TUTAJ
Terminy rekrutacji do szkoły policealnej na rok szkolny 2020-2021 w SOSW 3 do pobrania TUTAJ