Edukacja i rehabilitacja

Kierunki kształcenia:


Liceum Ogólnokształcące


Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - zawód CUKIERNIK


Podczas 3-letniej nauki zawodu, uczniowie zdobywają wiedzę z technologii produkcji cukierniczej, obsługi niezbędnych maszyn i urządzeń, procesów produkcji, różnych metod wypiekania i przygotowywania ciast i deserów, ich ozdabiania i podstaw przedsiębiorczości. Co wazne, odbywają także praktyki w szkolnej pracowni. Po zakończeniu nauki, przystępuje się do egzaminu zawodowego.
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik musi równiez sprawować nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty oraz wybór najlepszych jakościowo składników. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, stąd jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów. 
Możliwości zatrudnienia:
Cukiernik moze być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spozywczego - produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie, a takze u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub restauracji, w hotelach, albo sam otworzyć własną cukiernię.

ZOBACZ FILM O   SOSW3 !!!   (kliknij)Technikum - zawód TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY      Nowość!!   Nowość!!

 Cykl nauczania: 4 lata

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Jako pracownik penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe, gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych - odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności rozpoznawania rynku produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej. Stosowanie narzędzi marketingu oraz  metod kalkulacji cen. Uczeń potrafi negocjować, przygotować umowy i prowadzić dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych.

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  - odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności doboru  narzędzia promocji, określanie celu przekazu reklamowego i  mechanizmów wpływających na tworzenie reklamy oraz  stosowanie różnych form i środków projektowania reklamy. Uczeń potrafi stosować przepisy prawa autorskiego, dobiera nośniki i media reklamy do przyjętej strategii reklamy. Określa metody i techniki produkcji reklamy, przestrzega standardów jakości pracy, opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy. Poprawnie określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników.


Technik organizacji reklamy będzie przygotowany do podjęcia pracy między innymi:

w agencji reklamowej,

działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw,

w biurze ogłoszeń środków masowego przekazu,

w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, prasa),

sklepach internetowych,

prowadząc własną działalność gospodarczą.Szkoła Policealna - zawód TECHNIK ADMINISTRACJI


Podczas 2-letniej nauki zawodu uczniowie uczą się m.in. znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości.
Możliwości zatrudnienia:
Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.
Perspektywa
Jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wciaz rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.
Rekrutacja


Dlaczego właśnie u nas?

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Przemyślu jest placówką kształcą młodzież niepełnosprawną ruchowo, w wieku od 13 do 24 lat, na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjanych. Jest to jedna z dwóch publicznych placówek tego typu w Polsce, co decyduje o jej ponadregionalnym charakterze – do ośrodka przyjmowani są uczniowie z Przemyśla jak i bardzo odległych miejscowości.

Baza placówki umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach, o kulach lub balkonikach – służą temu podjazdy i windy, a także odpowiednio przystosowane klasy, pracownie, stołówka, korytarze, pokoje mieszkalne i łazienki.

W naszym ośrodku realizowane są programy nauczania szkół masowych, jednak z uwagi na charakter placówki, młodzież uczy się w mało liczebnych klasach. Umożliwia to indywidualizację procesu nauczania oraz dostosowanie form i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów. 

Proces uczenia się przebiega pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym i rozwijającym zainteresowania uczniów. 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych, m. in. w pracowni biologiczno – chemicznej, fizycznej, komputerowej, multimedialnym laboratorium języków obcych i pracowni cukierniczej. Ponadto uczniowie mają do dyspozycji zasoby biblioteki, której księgozbiór liczy ponad 16 tys. woluminów oraz Internetowe Centrum Edukacji Multimedialnej mieszczące się w czytelni.

Elementem wyróżniającym ośrodek spośród innych placówek oświatowych Podkarpacia jest kompleksowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej. Stąd w jednym miejscu szkoła, baza noclegowa, pomoc psychologiczna oraz możliwość usprawniania fizycznego w oparciu o rozbudowaną bazę rehabilitacyjną, w której skład wchodzą: basen rehabilitacyjny, sala gimnastyczna, sala do kinezyterapii oraz terapii multisensorycznej. Pod okiem nauczycieli - rehabilitantów wychowankowie mają możliwość usprawniania motorycznego zarówno w trakcie zajęć wychowania fizycznego jak i zajęć pozalekcyjnych. Specjalistyczną rehabilitację zapewnia wychowankom Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który mieści się w budynku Ośrodka, co jest dużym udogodnieniem zarówno dla uczniów jak i ich rodziców.

 W ramach współpracy z Zakładem młodzież ma możliwość poddania się badaniom lekarskim w poradni rehabilitacyjnej i systematycznego korzystania z rehabilitacji leczniczej w gabinetach fizjoterapii SP ZOZ (w budymku szkoły)

Ośrodek dysponuje bazą noclegową z zapewnioną całodobową opieką wychowawczą i pielęgniarską. Dzięki wsparciu PFRON i organu prowadzącego, część mieszkalna placówki została w ostatnich latach zmodernizowana i wyposażona w nowe meble oraz specjalistyczny sprzęt sanitarny, niezbędny do obsługi osób niepełnosprawnych. Rodzice uczniów mieszkających w ośrodku ponoszą tylko koszty całodziennego wyżywienia, natomiast nie płacą za pobyt w internacie. 

Uczniowie z Przemyśla mający trudności w poruszaniu się, dowozeni są szkolnym busem..


Rekrutacja
W ramach zajęć organizowanych w internacie wychowankowie placówki mają możliwość twórczego spędzania czasu w warsztacie terapii zajęciowej, który daje im szansę na rozwój zdolności manualnych i zaprezentowania swoich wytworów na zewnątrz.


Zasady rekrutacji do szkół w SOSW nr 3 w Przemyślu

Wniosek do pobrania tutaj.


Zasady rekrutacji do szkół w SOSW Nr 3 w Przemyślu

 

1.      Podstawą przyjęcia wychowanka do Ośrodka jest złożenie następujących dokumentów:

a)         wniosek o przyjęcie do Ośrodka,

b)        orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność ruchową,

c)         orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

d)        wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla skierowanie kandydata spoza miasta Przemyśla do kształcenia w Ośrodku;

e)         w zależności od wybranego poziomu kształcenia:

1.             świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

2.             świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
o szczegółowych wynikach sprawdzianu,

3.             świadectwo ukończenia szkoły średniej.

f)         skrócony odpis aktu urodzenia z numerem pesel i potwierdzeniem stałego miejsca zamieszkania,

g)        w przypadku kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej –zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

2.      W przypadku większej liczby kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w danej szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)      zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wskazujące na problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
z zastrzeżeniem ust.3.

b)      wyniki egzaminu gimnazjalnego;

c)      wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny:

1.       z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i historii w przypadku liceum ogólnokształcącego i technikum;

2.      z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
i geografiii w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej;

d)     świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

e)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1.      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

2.      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

f)       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

g)      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 Ustawy
o systemie oświaty.

 

3.          Wychowanek posiadający orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie niepełnosprawności sprzężonej obejmującej niepełnosprawność ruchową i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim może zostać przyjęty do gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej w zależności od typu ukończonej szkoły.

 

4.      Po analizie całej dostarczonej dokumentacji komisja rekrutacyjna może zaproponować kandydatowi inny niż wybrany przez niego typ szkoły.

 

4a. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, któremu niepełnosprawność lub stan zdrowia uniemożliwia kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej może zostać przyjęty do liceum ogólnokształcącego bez względu na uzyskaną ilość punktów, z zastrzeżeniem ust.3. 

 

5.      Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.

 

6.       W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do wybranej szkoły.

 

7.      Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Ośrodka odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

8.      O przyjęciu ucznia  do danego typu szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, w trakcie roku szkolnego, decyduje Dyrektor Ośrodka.

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM NR 3
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W PRZEMYSLU

 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do I liceum Ogólnokształcącego,  Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3
im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2019/2020

  


 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego,  czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05 – 19.06.2019 r.

12-17.07.2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach

13.05 – 4.07.2019 r.

12.07 – 2.08.2019 r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

21 – 25.06.2019 r.

do godz. 1500

 

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 28.06.2019 r.

do 2.08.2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.07.2019 r.

do godz. 1000

6.08.2019 r.

do godz. 1000

6

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 8.07.2019 r.

do 6.08.2019 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

5-10.07.2019 r.

6 – 8.08.2019 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019 r.

do godz. 1000

9.08.2019 r.

do godz. 1000

 

SZKOŁA POLICEALNA

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,

na semestr pierwszy klasy I Szkoły Policealnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3
im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

5

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3 – 26.06.2019 r.

 

do 31.07.2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy[1]

do 15.07.2019 r.

do 16.08.2019 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.07.2019 r.

19.08.2019 r.

5

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 17.07.2019 r.

do 20.08.2019 r.

6

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 19.07.2019 r.

do 23.08.2019 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.07.2019 r.

do godz. 1000

26.08.2019 r.

do godz. 1000

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy2, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.[1] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)