Edukacja i rehabilitacja

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Przemyślu.

2. Integralną część WSO stanowią zasady oceniania zachowania.

3. Wychowawca klasy na początek każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.


§ 48
Cele oceniania
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
a) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
b) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
c) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

§ 49
Zakres oceniania.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

2. Ustala się dwa semestry w roku szkolnym.

§ 50
Obowiązki nauczyciela.
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 lit. a, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. a, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą".
5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci, w szczególności do uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania dziecka, jego postępów oraz przyczyn trudności w nauce.

7. Wychowawcy i inni nauczyciele są do dyspozycji rodziców poza swoimi godzinami lekcyjnymi (raz w miesiącu). Dzień i godzina konsultacji są podawane na pierwszym spotkaniu z rodzicami. Terminy konsultacji są wywieszone na korytarzu szkolnym.

8. Szkoła organizuje trzy stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze; 
a) pierwsze spotkanie w miesiącu październiku,
b) drugie spotkanie w miesiącu marcu,
c) trzecie dotyczące przewidywanych wyników klasyfikacji w 2 tygodniu maja.

9. Wychowawcy poszczególnych klas mogą organizować spotkanie z rodzicami według potrzeb.

10. Indywidualne spotkania z rodzicami, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym 
z zapisem o temacie spotkania, datą i podpisem rodzica.

11. Nauczyciel, przyjmując obowiązki wychowawcy, zakłada zeszyt obserwacji ucznia, w którym odnotowywane są m.in. następujące informacje:
a) sytuacja rodzinna,
b) sytuacja materialna,
c) działania psychologiczne,
d) działania pedagogiczne.

§ 51
Formy sprawdzania osiągnięć uczniów.
1. Osiągnięcia uczniów sprawdzane są w formie odpowiedzi ustnych i prac pisemnych.

2. W szkole obowiązują następujące zasady dotyczące pisemnych zadań szkolnych:
a) terminy planowanych prac klasowych wpisywane są do dziennika co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (nie więcej niż dwie prace w tygodniu oraz nie więcej niż jedna w ciągu dnia),
b) prace klasowe (podsumowanie działu) muszą być poprawione przez nauczyciela w terminie do dwóch tygodni, omówione na lekcji i udostępnione uczniom - poprawa oceny w formie i terminie ustalonym z nauczycielem,
c) oceny z prac klasowych wpisywane są czerwonym kolorem,
d) krótkie sprawdziany tzw. kartkówki, są kontrolą wiadomości z ostatnich trzech lekcji; powinny być poprawione w terminie 7 dni i udostępnione uczniom; zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki,
e) oceny z kartkówek są traktowane jak oceny z odpowiedzi ustnych, mogą być poprawiane w formie ustnej lub pisemnej w terminie ustalonym z nauczycielem,
f) nauczyciel nie ma obowiązku wcześniejszego powiadamiania uczniów o planowanej kartkówce.

3. Prace domowe oceniane są na bieżąco i wpisywane do dziennika kolorem zielonym.

4. Możliwość poprawy oceny:
a) ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej uczeń może poprawić w ciągu trzech najbliższych lekcji; warunkiem poprawienia oceny niedostatecznej z pracy praktycznej, domowej itp. jest wykonanie oraz przedstawienie jej na następnych zajęciach;
b) uczeń ma prawo poprawić ocenę uzyskaną z pracy klasowej; termin i formę poprawkowej pracy klasowej ustala nauczyciel nie dłuższy jednak niż do 2 tygodni od daty wystawienia oceny.

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§ 52
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych informatyki lub technologii informacyjnej. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów) ucznia, podejmuje Dyrektor Ośrodka na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach wymienionych w ust. 1, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2a. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

3. Uchyla się

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".§ 53
Klasyfikacja.
1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze/roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według obowiązującej skali, z zastrzeżeniem ust.20.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w okresie od 15 stycznia do 15 lutego, w zależności od terminu ferii zimowych, z zastrz. ust. 3.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów ostatnich klas szkół kończących się maturą przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego przed zimową przerwą świąteczną.

4. Co najmniej na 2 tygodnie przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Rodziców powiadamia wychowawca klasy na zebraniu 
z rodzicami lub pisemnie. 

5. Co najmniej na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o nieklasyfikowaniu jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w ust. 1.


6. Uchyla się.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
8. Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oceny klasyfikacyjne śródroczne mają jedynie charakter informacyjny, w jakim stopniu uczeń opanował treści 
i umiejętności programowe oraz dają wskazówki nauczycielowi, jakie środki i metody zastosować, aby uczeń ten mógł osiągnąć sukces.

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdza się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

10. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

11. W szkole zawodowej, która organizuje praktyczną naukę zawodu, według zasad określonych odrębnymi przepisami, na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 
a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - opiekun (kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,
b) w pozostałych przypadkach nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, kierownik praktycznej nauki zawodu albo osoba wskazana przez Dyrektora Ośrodka, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

12. Oceny klasyfikacyjne semestralne/końcoworoczne i bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 
a) stopień celujący (cel.) - 6,
b) stopień bardzo dobry (bdb) - 5,
c) stopień dobry (db) - 4,
d) stopień dostateczny (dst) - 3,
e) stopień dopuszczający (dop) - 2,
f) stopień niedostateczny (ndst) - 1. 


13. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie
 i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz
1. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy                                         
              lub
2. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3. buduje logiczny i przemyślany plan odpowiedzi, reprezentuje bardzo dobry poziom językowy, zapewniający biegłość w posługiwaniu się terminologią naukową. 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz
1. poprawnie stosuje opanowane wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
2. zachowuje związki logiczne w obrębie prezentowanych treści.

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym oraz
1. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 
o średnim poziomie trudności;
2. poziom poprawności językowej zadowalający.

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
1. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;
2. w wypowiedziach brak jest związków logicznych lub zawierają one niewłaściwe słownictwo.

f) stopieńniedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 
i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie i braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.
14. W ocenianiu cząstkowym dopuszcza się stosowanie stopni wymienionych w ust. 12 z plusem lub minusem. 
15. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na zasadach określonych w § 59, według następującej skali: 
a. wzorowe;
b. bardzo dobre;
c. dobre;
d. poprawne;
e. nieodpowiednie;
f. naganne.

16. Uchyla się.

17. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się, a oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze. 
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem § 56. 
19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 56. 
20. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.