Edukacja i rehabilitacja

Zalogowani do życia

Gmina Miejska Przemyśl realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Zalogowani do życia - rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego.Okres realizacji projektu: od 01.02.2017r. do 30.06.2018r.

Wartość projektu: 607 477,12 złCelem projektu jest: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Grupa docelowa projektu:

  • 1. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego w placówkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu

  • 2. nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i specjaliści pracujący w ww. placówkach.


Zakres wsparcia dla uczniów:

- zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy,

- zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych,

- zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe,

- zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Uczniowie podczas zajęć zorganizowanych w ramach projektu. Programowanie robota. Użycie języka angielskiego oraz TIK w praktyce.


Zakres wsparcia dla nauczycieli:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,


- doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym,


- doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych.Ponadto w ramach projektu zostaną doposażone szkolne pracownie i gabinety terapeutyczne w:

- pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w SOSW Nr 3.

- narzędzia TIK - SOSW Nr1, Nr2, Nr3

- pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do diagnozowania, wspomagania rozwoju i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - SOSW Nr1, Nr2, Nr3.


Dostęp do nowoczesnych technologii, zdobywanie kompetencji w zakresie TIK - niezbędnych do efektywnej pracy w świecie komórek, komputerów i internetu.